Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego.

W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich. >>>

W reakcji na rozwijającą się epidemię wirusa COVID-19 Komitet Wykonawczy EKZZ wezwał pracodawców do stosowania wszelkich niezbędnych procedur by chronić zdrowie pracowników w miejscu pracy. Z kolei od rządów oczekuje się, że zapewnią one, iż pracownicy zmuszeni do poddania się kwarantannie lub zawieszający pracę ze względu na konieczność opieki nad bliskimi, nie będą musieli obawiać się o bezpodstawne zwolnienia z pracy lub utratę wynagrodzenia.

Rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa odbija się w coraz większym stopniu na funkcjonowaniu gospodarek państw europejskich. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała w piątek 13 marca, że Unia złagodzi reguły fiskalne i przekieruje fundusze, aby umożliwić państwom członkowskim inwestowanie w ich >>>

13 marca 2020 r. Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych MKZZ oraz Rada Globalnych Związków Zawodowych (Council of Global Unions, CGU) przyjęły stanowisko dotyczące bieżącej sytuacji i zagrożenia związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa. 

W stanowisku zwraca się uwagę na:

- konieczność zapewnienia zasiłku chorobowego wszystkim osobom wykonującym pracę także osobom samozatrudnionym oraz zatrudnionym poprzez platformy internetowe;

- konieczność wprowadzania pilnych stymulacji finansowych pozwalających  na zachowanie  miejsc pracy; >>>

Informujemy, że w ostatnim czasie  skierowane zostały przez OMPT NSZZ „Solidarność” wystąpienia  do pracodawców objętych działaniem  Związku ws. pandemii koronowirusa. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco we współpracy z pracodawcami.

Ze względu na epidemię oczekiwane jest przeniesienie wyborów SIP w Oranga Polska na nową kadencję - na okres późniejszy.

Z tego również względu zaplanowana na 16 maja 31. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę zostaje przeniesiona na okres jesienny. >>>

Pod załączonym linkiem znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. >>>

Obrona niepodległości wobec sowietyzacji Polski po 1944 r. była najważniejszym celem Żołnierzy Wyklętych - polskiego podziemia niepodległościowego. Do 1963 r., gdy zginął ostatni z „wyklętych” Józef Franczak „Lalek”, przez konspirację antykomunistyczną przewinęło się do 300 tys. osób.

"Żołnierze Wyklęci - bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu" - podkreślił Sejm, który w 2011 r. ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Inicjatorem Dnia Pamięci poświęconego Żołnierzom Wyklętym był prezydent Lech Kaczyński, który skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. >>>

21 lutego 2020 roku (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 ) weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzrośnie z kwoty 1271,20 zł do 1550,25 zł.  NSZZ „Solidarność” od lat postulował odmrożenie podkreślając jednocześnie , że wieloletnie zamrażanie podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. >>>

Od prezentacji ośrodków spółki DomS rozpoczął się drugi dzień posiedzenia Komisji Krajowej w Zakopanem. Jednak dyskusja dotyczyła dwóch głównych punktów: budżetu Związku i wyborów prezydenckich. Szczególnie w tej drugiej sprawie odbyła się gorąca debata, w której pozytywnie oceniono realizację dotychczasowego porozumienia z obecnym Prezydentem.

Rynek pracy, koszty pracy, polityka klimatyczna, nowelizacja ustawy o RDS, ubezpieczenia społeczne, nowy model wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz powołanie podzespołu ds. edukacji - to podstawowe elementy planu pracy Rady Dialogu Społecznego. Mateusz Szymański przedstawił efekty jedynego w tym roku plenarnego posiedzenia Rady z 6 lutego. Poinformował też o reaktywowaniu zespołu ds. zamówień publicznych. >>>

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną pośród działających w okresie II Wojny Światowej w Europie. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a latem 1943 roku szacowano ją nawet na 380 tys. Armia Krajowa prowadziła walkę zbrojną przeciwko okupantowi hitlerowskiemu oraz przygotowywała ogólnokrajowe powstanie. Czyniła to za pomocą sabotażu, dywersji, wywiadu i propagandy, oraz, oczywiście, wszelkich form działań partyzanckich. W styczniu 1944 roku gdy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, Armia Krajowa podejmowała taktyczną współpracę z sowietami. Jednak, jak się szybko okazało, celem armii ZSRR nie było wyzwolenie Polski, ale jej ponowne zniewolenie. >>>

13 lutego 2020 r. w Warszawie organizacje związkowe działające w Orange Polska S.A. podpisały z pracodawcą uzgodnienie ws. wzrostu wynagrodzeń w br.

Ustalono wysokość budżetu na ten cel na poziomie 3,5%, licząc od sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. Podwyżkami od 1 lipca br. zostanie objętych nie mniej niż 40% pracowników, przy minimalnej podwyżce 150 zł.

Ponadto podpisano porozumienie ws. nowych przedziałów placowych (widełki płacowe), które będą obowiązywać od 1 maja 2020 r. W wyniku tych i wcześniejszych ustaleń, minimalne wynagrodzenie zasadnicze w OPL będzie wynosiło 3000 zł.  W nowej tabeli zaszeregowań połączono dotychczasowe klasy, łącząc je po dwa stanowiska – 42 i 43, 44 i 45, itd. >>>