Od prezentacji ośrodków spółki DomS rozpoczął się drugi dzień posiedzenia Komisji Krajowej w Zakopanem. Jednak dyskusja dotyczyła dwóch głównych punktów: budżetu Związku i wyborów prezydenckich. Szczególnie w tej drugiej sprawie odbyła się gorąca debata, w której pozytywnie oceniono realizację dotychczasowego porozumienia z obecnym Prezydentem.

Rynek pracy, koszty pracy, polityka klimatyczna, nowelizacja ustawy o RDS, ubezpieczenia społeczne, nowy model wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz powołanie podzespołu ds. edukacji - to podstawowe elementy planu pracy Rady Dialogu Społecznego. Mateusz Szymański przedstawił efekty jedynego w tym roku plenarnego posiedzenia Rady z 6 lutego. Poinformował też o reaktywowaniu zespołu ds. zamówień publicznych. >>>

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną pośród działających w okresie II Wojny Światowej w Europie. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a latem 1943 roku szacowano ją nawet na 380 tys. Armia Krajowa prowadziła walkę zbrojną przeciwko okupantowi hitlerowskiemu oraz przygotowywała ogólnokrajowe powstanie. Czyniła to za pomocą sabotażu, dywersji, wywiadu i propagandy, oraz, oczywiście, wszelkich form działań partyzanckich. W styczniu 1944 roku gdy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, Armia Krajowa podejmowała taktyczną współpracę z sowietami. Jednak, jak się szybko okazało, celem armii ZSRR nie było wyzwolenie Polski, ale jej ponowne zniewolenie. >>>

13 lutego 2020 r. w Warszawie organizacje związkowe działające w Orange Polska S.A. podpisały z pracodawcą uzgodnienie ws. wzrostu wynagrodzeń w br.

Ustalono wysokość budżetu na ten cel na poziomie 3,5%, licząc od sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. Podwyżkami od 1 lipca br. zostanie objętych nie mniej niż 40% pracowników, przy minimalnej podwyżce 150 zł.

Ponadto podpisano porozumienie ws. nowych przedziałów placowych (widełki płacowe), które będą obowiązywać od 1 maja 2020 r. W wyniku tych i wcześniejszych ustaleń, minimalne wynagrodzenie zasadnicze w OPL będzie wynosiło 3000 zł.  W nowej tabeli zaszeregowań połączono dotychczasowe klasy, łącząc je po dwa stanowiska – 42 i 43, 44 i 45, itd. >>>

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda udzielił wywiadu portalowi Niezależna.pl, gdzie skomentował przeprowadzaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformę wymiaru sprawiedliwości.

W sobotę 8 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, odbędzie się demonstracja w obronie przeprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy sądownictwa. Organizuje ją Komitet Suwerenni, przy wsparciu Klubów Gazety Polskiej. Udział w demonstracji zapowiedział przewodniczący "S" Piotr Duda.  

Oczekiwania społeczeństwa są jednoznaczne i wielokrotnie zostały wyrażone przy urnie wyborczej. Manifestacja jest jednym z narzędzi wywierania wpływu na konieczne zmiany. Zresztą one już następują. >>>

Niskie wynagrodzenia, brak funduszu socjalnego czy problemy ze składkami  ZUS były przedmiotem spotkania z pracodawcą w dniu 30 stycznia 2020 we Wrocławiu.

Wskazywano na zaniżony poziom wynagrodzeń pracowników Work Service w stosunku do pracowników Orange wykonujących takie same zadania. Omówiono problemy z planowaniem urlopów i będzie to ponownie poddane analizie przez pracodawcę.

Związek oczekuje aktualnie na dane pracodawcy za ostatnie 5 lat w zakresie wysokości wynagrodzeń co jest wynikiem zgłoszeń o niskim poziomie wynagrodzeń. >>>  

Zwolnienia pracowników i likwidacje lokalizacji, negocjacje płacowe w Orange, referendum strajkowe w NexoTech czy sytuacja finansowa Work Service były tematem zebrania NSZZ "Solidarność" w Warszawie w dniach 28-29 stycznia 2020 r.

NSZZ „Solidarność” zgłosił swój sprzeciw do Zarządu Orange uznając, że likwidacja lokalizacji telecentrów w Legnicy, Opolu i przekazanie na zewnątrz obsługi telefonicznej w Poznaniu i Szczecinie, wykracza poza ramy Umowy Społecznej, podpisanej w dobrej wierze przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce. Wcześniej negatywne stanowisko ws. planowanych zmian przedstawiła Rada Pracowników OPL.

Nie osiągnięto porozumienia z pracodawcą ws. podwyżek wynagrodzeń. Powołano komisję do przeprowadzenia referendum strajkowego w NexoTech, które rozpoczyna sie od 3 lutego br. >>>

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Paryżu odbyło się spotkanie Światowej Rady Zakładowej Orange Polska S.A., gdzie przedstawiciele Orange z 28 państw zostali zaznajomieni z kierunkami działań Orange w okresie 2020-2025r.

Na spotkaniu omówiono strategię grupy związaną z dynamiką zmian technologicznych np. 5G, światłowody, inteligentne sieci WiFi  jak i klienckich np. wielousługowe oferty dla B2B i B2C.

Rozpoczyna się proces całkowitego wygaszania sieci miedziowej a gwałtownego przyrostu sieci światłowodowej. Cześć zawodów w Orange będzie wygaszana, natomiast powstawać będą nowe stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem czy sztuczną inteligencją oraz wiele innych. Orange przeznaczy większe środki na przeszkalanie pracowników niż w okresie ubiegłych pięciu lat. Będą szkolenia techniczne oraz zatrzymywanie utalentowanych pracowników. Planowana jest poprawa efektywności sieci oraz poprawa relacji z klientami. >>>

23 stycznia 2020 r. w Krakowie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Relację ze spotkania Światowej Rady Zakładowej Orange przedstawi Jerzy Iwaszkiewicz. Spotkanie Rady z prezesem Orange w Paryżu - 22 stycznia br. -  dotyczyło strategii Orange do 2025 roku. 

Zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie zapadły dzień wcześniej, na spotkaniu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”. Sekretariat wybrał, w miejsce zmarłego Kol. Andrzej Radeckiego, na funkcję sekretarza Kol. Sławomira Steltmanna.

Przyjęto budżet na 2020 r. Podsumowano obchody 30-lecia SKPŁ, które odbyły się 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

Rada Sekretariatu przyjęła stanowisko ws. wystąpienia do premiera RP w sprawie kosztów związanych z wykupem częstotliwości do usługi 5G. Przewodniczący poinformował o złożeniu do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pisma ws. uregulowań prawnych dotyczących pełnienia dyżurów domowych. >>>

logo orangeW dniu 13 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska S.A. Przedstawiono prezentację podsumowującą proces podwyżkowy w 2019 r.

Wysokość środków finansowych na całą firmę to 2,5 % od sumy wynagrodzeń zasadniczych na dzień 31 stycznia 2019 r. Podwyżki otrzymało 52 % (awans + podwyżka) pracowników. Średnia podwyżka na pracownika wyniosła ok. 400 zł. Liczba odwołań ws. podwyżek wyniosła 131.

W dalszej części spotkania przedstawiono propozycję nowych widełek płacowych, która ma polegać na zwiększeniu w danych przedziałach wysokości minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych, przy jednoczesnym łączeniu klas (42 i 43, 44 i 45 itd.). Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 28 stycznia. >>>

W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 złotych.

Zmiany obejmą również dodatki stażowe. Od początku przyszłego roku dodatek za staż pracy nie będzie mieć już żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat.

Zmieni się również wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE). >>>