Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 17 października 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja z WZD Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".
2. Sytuacja w OCS po okresie gwarancji zatrudnienia.
3. Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu  szkolenia SIP.
4. Aplikacja urlopowa.
5. Zadania premiowe-ocena klienta i wskaźnik NPS.
6. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
7. Sprawy bieżące (paczki mikołajowe).
8. Wolne wnioski.

AT.1. Informacja z WZD Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

Bardzo krytycznie sytuację w Polsce ocenili delegaci na I Sesji Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego. Padały stwierdzenia, że oderwany od społeczeństwa rząd powoduje osłabienie państwa i poczucie bezkarności, czego skutki odczuwają przede wszystkim pracownicy.
Zebranie delegatów podsumowujące ostatnie dwa lata działalności "Solidarności" w Małopolsce rozpoczęło się od hymnu, minuty ciszy ku czci zmarłych członków NSZZ "Solidarność" oraz modlitwy ks. Władysława Palmowskiego, który w przemówieniu do zebranych mówił: "Spoglądając wstecz, musicie z nadzieją popatrzeć także w trudną przyszłość.
O tym, jak "Solidarność" Małopolska walczyła o realizację wymienionych przez kapelana "Solidarności" postulatów mówił Wojciech Grzeszek w sprawozdaniu z prac Zarządu Regionu:

"To była najtrudniejsza kadencja w najnowszej historii związku. Wiele razy spotykaliśmy się z lekceważeniem i łamaniem prawa pracowniczego i związkowego" - mówił przewodniczący Regionu, wskazując równocześnie, że związek starał się odpowiadać na te wyzwania.

"W minionych latach Solidarność przeprowadziła olbrzymią ofensywę legislacyjną, zgłaszając wiele dobrych projektów ustaw. Zyskaliśmy w nich poparcie społeczne. Po zakończeniu przemówienia Wojciecha Grzeszka, do hotelu Swing, w którym odbywało się zebranie dotarł przewodniczący KK NSZZ "S" Piotr Duda. Jego wystąpienie dopełniło wypowiedź Wojciecha Grzeszka: "Przyznam się, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudno. Musimy mieć świadomość, że znaleźliśmy się w momencie, w którym decyduje się "być albo nie być" związków zawodowych w Polsce. Na poprzednim zjeździe krajowym wyznaczyliśmy sobie cele i program działania, ale wówczas pojawił się pomysł reformy emerytalnej i trzeba było wszystko odłożyć na bok. Chcę powiedzieć jasno, że ta walka nie jest zakończona, bo złożyliśmy skargę na ustawę zmieniającą dotychczasowe rozwiązania do Trybunału Konstytucyjnego i mamy podstawy sądzić, że zostanie ona uwzględniona. Dyskusja znalazła odbicie w przyjętych przez zebranie dokumentach. Zwrócono uwagę na liczne działania w naszym regionie, które prowadzą do pogorszenia sytuacji na rynku pracy, jak przede wszystkim likwidacja zakładów pracy i restrukturyzacje, których ofiarami są przede wszystkim pracownicy. Dotyczy to m.in. planów restrukturyzacji Małopolskiej Inspekcji Sanitarnej, której efektem będzie likwidacja laboratoriów oraz zwolnienia pracowników. Delegaci podnieśli również trudną sytuację pracowników oświaty, wynikającą z prywatyzacji szkół i przekazywania ich stowarzyszeniom i fundacjom, co w rezultacie prowadzi do osłabienia pozycji nauczycieli i obchodzenia zapisów Karty nauczyciela.
Mnożące się przykłady łamania praw związkowych, których świadectwem były wystąpienia delegatów spowodowały przyjęcie stanowiska w sprawie łamania praw związkowych i pracowniczych w Polsce. WZD RM zwraca uwagę, że z przyzwoleniem rządu są łamane w Polsce prawa związkowe i że są tolerowane działania, które mają na celu niewłaściwe rozliczanie czasu pracy, sankcjonowanie umów śmieciowych, brak przestrzegania procedur związanych ze zwalnianiem pracowników, a także zastraszanie pracowników. Walne Zebranie przyjęło również bardzo krytyczne stanowisko w sprawie sytuacji w kraju, w którym napisano: "Zawłaszczane są wszystkie obszary społeczne i gospodarcze. Aktualna władza oderwała się od społeczeństwa, tolerując łamanie prawa i pogłębiające się nierówności".
                   
AT.2. Sytuacja w OCS po okresie gwarancji zatrudnienia.

Okres gwarancji zatrudnienia w OCS, zagwarantowany porozumieniem podpisanym ze związkami zawodowymi minął 30 września br. Pracownicy z obawą o swoje miejsca pracy patrzą na zmiany wprowadzane przez Zarząd spółki, min. likwidacje funkcji wsparcia. Uchwała Nr 9/2012.Zarządu Orange Customer Service Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2012 r. wprowadziła w OCS Regulamin Zwolnień Grupowych. Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w Orange Customer Service Sp. z o.o. (OCS) mogą objąć maksymalnie 350 osób. Wejście w życie zmienionych warunków pracy i/lub płacy nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 01.10.2012 roku. Pracodawca wprowadził regulamin zwolnień grupowych, bez zgody związków zawodowych działających w OCS. Omawiając sytuację w OCS wywiązała się także dyskusja na temat wręczania przez pracodawców GTP wypowiedzeń zmieniających warunki pracy dla osób będących na zwolnieniach chorobowych. W GTP pracodawca wcześniej nie stosował takiej praktyki . Z  praktykami takimi spotkaliśmy się co prawda tylko w TP, ale takie działania mogą mieć miejsce także w OCS oraz innych spółkach Grupy TP. Pracownicy muszą mieć świadomość tego faktu! W trakcie zwolnienia chorobowego pracodawca nie może wręczyć pracownikowi  wypowiedzenia umowy o pracę ale może zgodnie z prawem wręczyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy! W przypadku wręczenia przez pracodawcę członkowi Związku wypowiedzenia zmieniającego, winien on niezwłocznie porozumieć się z władzami Komisji Oddziałowej, która będzie służyć pomocą prawną w takiej sytuacji.
               
AT.3. Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu  szkolenia SIP.

Po zakończeniu szkolenia dla pierwszej grupy SIP w TP i OCS przewodniczący KO wręczył uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia SIP, parafowane przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Szkolenia dla drugiej grupy Grupowych i Oddziałowych SIP odbędą się 24 października 2012r w Krakowie przy ul. Grochowska 2.

AT.4. Aplikacja urlopowa.

Wprowadzenie przez pracodawców GTP polecenia planowania "urlopów na żądanie" wprowadziła olbrzymie zamieszanie i oburzenie wśród pracowników. Pracodawca wprowadził je z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy. OMPT NSZZ "Solidarność" wystosował kilka pism do pracodawców TP i OCS w tej sprawie. Otrzymane odpowiedzi od pracodawców nie w pełni usatysfakcjonowały pracowników. W tej sytuacji oczekujemy wyjaśnienia tej sprawy przez Państwową Inspekcję Pracy. Omawiając aplikacje urlopowe w GTP, poruszono także sprawę planowania urlopów w Eltel Networks . Zarzucono, że pracodawca przy planowaniu urlopów w Eltelu nie bierze pod uwagę zapisu KP który mówi, że to pracownik planuje urlop a pracodawca ten urlop tylko zatwierdza!

AT.5. Zadania premiowe-ocena klienta i wskaźnik NPS.

Wprowadzone przez pracodawcę GTP do zadań premiowych od czwartego kwartału 2012r wskaźnika NPS zamiast satysfakcji oraz oceny klienta dla OCS i pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem w Pionie Sprzedaży TP  i TOK wzbudziła wiele emocji wśród tych pracowników. OMPT NSZZ "Solidarność" wystosowała 8 października 2012 r. pismo do pracodawcy, w którym zarzuca mu, że wprowadzenia zadania Oceny Klienta jako kryterium premiowego narusza przepisy Zakładowego Regulaminu Premiowania. Przytacza § 2 Regulaminu premiowania pracowników, który mówi, że  premia jest takim składnikiem wynagrodzenia, którego wysokość zależy od rezultatów pracy. W myśl § 4 ust. 1 zadania premiowe powinny być jednoznacznie sformułowane i związane z obszarami zadaniowymi poszczególnych pracowników oraz realne i dostosowane do zapewnionych pracownikom możliwości ich wykonania. Pracodawca nakładając  na pracowników obowiązek wykonania zadań premiowych, których spełnienie jest związane z czynnikami niezależnymi od pracownika narusza art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracowników oraz wyników ich pracy.

AT.6. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Z powodu telekonferencji spotkanie z dyr. Rolnickim nie odbyło się.

AT.7. Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji podjęli uchwalę o przygotowanie także w br. paczek mikołajowych dla członków KO NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO