Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 14 listopada 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Projekt zmian polityki wynagradzania GTP.
2. Informacja na temat realizacji "odejść dobrowolnych" w br. w TP.
3. Projekt ubezpieczenia grupowego dla członków Związku.
4. Projekt wprowadzenia równoważnego czasu pracy w GT Krowodrza.
5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.
6. Paczki mikołajowe, informacja dotycząca realizacji.
7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
8. Sprawy bieżące.

AT.1. Projekt zmian polityki wynagradzania GTP.

W październiku 2012r pracodawca przedstawił organizacjom związkowym projekt nowej Polityki Wynagradzania, która miała by określać główne kierunki i podstawowe zasady kształtowania wynagrodzeń w Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (TP). Polityka ta spotkała się z krytyką naszej organizacji, co znalazło swój wyraz w piśmie OMPT do pracodawcy. Będziemy Was informowali na bieżąco na temat postępu rozmów w tej sprawie.
    
AT.2. Informacja na temat realizacji "odejść dobrowolnych" w br. w TP.

Informacja pracodawcy na temat realizacji "odejść dobrowolnych" w br. w TP wygląda następująco: Odejścia - stan na dzień 10 października 2012r: 1065 pracowników, z tego z tytułu wypowiedzenia - 113 pracowników. W chwili obecnej, liczba ta łącznie z zamiarami wypowiedzeń oraz wnioskami o odejścia dobrowolne wynosi zakładaną przez pracodawcę liczbę około 1150 osób.
            
AT.3. Projekt ubezpieczenia grupowego dla członków Związku.

Z inicjatywą dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia pracowników oraz emerytów - członków KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie wyszedł  ING. Przedstawił  nam ofertę ubezpieczeniową, jego zdaniem konkurencyjną wobec obowiązującej już w TP. Członkowie KO porównają tą ofertę w stosunku do już obecnie funkcjonującej w GTP oferty PZU, Generali i Nordea i jeśli będzie ona dla nas korzystna, przedstawimy to naszym Członkom Związku, celem pojęcia przez nich decyzji w tej sprawie.

AT.4. Projekt wprowadzenia równoważnego czasu pracy w GT Krowodrza.

Zostało przyjęte na zebraniu KO stanowisko KO NSZZ Solidarność PT w Krakowie w sprawie zamiaru wprowadzenia przez Eltel Networks równoważnego czasu pracy w Krakowie - Krowodrzy (3U2E) z dniem 1 stycznia 2013r. Solidarność nie wyraża na tą zmianę zgody, ponieważ nie znamy szczegółowego rozkładu czasu pracy (harmonogramu czasu pracy), jaki pracodawca chce wprowadzić. Ponadto uważamy, że w strefie krakowskiej, w tym także w GT Krowodrza (3U2E) brak jest wystarczającej liczby pracowników do  wprowadzenia takiego systemu czasu pracy. Wnosimy także o wystąpienie OMPT NSZZ Solidarność do KM W.Z.Z. Sierpień 80 o zajęcie wspólnego stanowiska tej treści w w/w sprawie.

AT.5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.

Ponieważ w ostatnim czasie spore zamieszanie spowodowało wprowadzenie bezprawnie naszym zdaniem przez pracodawcę planowania urlopu na żądanie, toczyła się i toczy dalej dyskusja na ten temat. Myślę, że wcześniej, czy później znajdzie to swój epilog w kontroli PIP na temat zasadności tych działań. Ja natomiast chciałem podnieść temat "Zasad udzielania urlopu na żądanie",  ponieważ były już przypadki zwolnienia pracownika z tego powodu. Kodeks pracy określa, że każdy pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie, w ciągu jednego roku kalendarzowego. Urlop na żądanie, mimo swojej nazwy, jest w rzeczywistości wnioskiem o udzielenie urlopu wymagającym zgody pracodawcy (art. 1672 k.p.).
- Jak skorzystać z urlopu na żądanie? Przepisy Kodeksu pracy precyzują, w jaki sposób korzystać można z urlopu na żądanie.
I tak, jeśli pracownik decyduje się na tego rodzaju urlop, musi powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu i to przed godziną, w której pracownik powinien przystąpić do wykonywania swoich normalnych obowiązków zawodowych. Zaniechanie tego obowiązku może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. O urlop na żądanie nie trzeba wnioskować w formie pisemnej. Wystarczy poinformowanie przełożonego telefonicznie, wysłanie e-maila albo sms-a. Warto jednak zrobić to w takiej formie, aby później nie było nieporozumień i szukania winnego gdy np. usłyszymy zarzut nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Samo powiadomienie pracodawcy o wolnym na żądanie nie zwalnia automatycznie pracownika z obowiązku stawienia się w pracy. Pracownik musi uzyskać wyraźną zgodę pracodawcy, aby rozpocząć urlop na żądanie. W wyroku z 16 września 2008 r. (II PK 26/08) Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązek pracodawcy udzielania urlopu na żądanie nie ma charakteru bezwzględnego i w wielu sytuacjach niezbędna jest na niego zgoda pracodawcy. W skrajnych przypadkach jej brak może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym w trybie art. 52 k.p.

AT.6. Paczki mikołajowe, informacja dotycząca realizacji.

Została zaakceptowana przez członków KO oferta na dostawę paczek Mikołajowych dla Członków Związku. W paczce oprócz słodyczy i artykułów spożywczych typu kawa, czy herbata, znajdzie się także kalendarz książkowy na 2013r. Paczkę otrzyma każdy członek związku, który na dzień dystrybucji paczek nie zalegał ze składkami związkowymi.

AT.7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Dyrektor poinformował nas, że z dniem 31 grudnia 2012r zostaną zlikwidowane struktury dyrektorów regionalnych (RED) we wszystkich pięciu lokalizacjach w TP. Pracodawcy tam zatrudnieni będą mieli czas do 31 marca 2013r na poszukiwanie miejsc pracy w ramach struktur GTP lub złożyć wnioski o "odejścia dobrowolne" na zasadach 2013r.

AT.8. Sprawy bieżące.

Na zebraniu została przyznana zapomoga losowa w kwocie 700 zł. Zostało przyjętych uchwałą także dwóch nowych członków Związku. Przewodniczący podziękował wszystkim Koleżankom i Kolegom w tym Jadzi Tkaczyk z OCS z CRM przy ul. Cystersów w Krakowie za udział w ankiecie zleconej nam przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". Miała ona na celu zobrazowania pracy pracowników telekomunikacji, mającej bezpośrednią styczność z klientem.
 
Stefan Kopeć
Przewodniczący KO