Podczas zebrania w dniu 26 października 2010r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja z zebrania OM PT NSZZ Solidarność z 13.10.2010r.
2. Informacja z uzgodnień z pracodawcą Orange Customer Service Sp. z o.o.
3. Omówienie Regulaminu Pracy Eltel Networks.
4. Wręczenie dyplomów Członkom KO i KR z okazji XXX-lecia Solidarności.
5. Informacja na temat projektu aneksu Nr 7 Regulaminu Pracy TP.
6. Sprawy bieżące - (obchody Święta Niepodległości, paczki Mikołajowe, uchwała o przyjęcie
 w poczet członków Solidarności).
7. Wolne wnioski.

At.1. Informacja z zebrania OM PT NSZZ Solidarność z 13.10.2010r.

Na zebraniu OM PT NSZZ Solidarność omówiono stan realizacji Porozumienia z dnia 3 września 2010r. kończącego spór zbiorowy OMPT NSZZ "Solidarność" z TP SA. Rozpoczęła się procedura wprowadzania w OCS Pracowniczego Programu Emerytalnego. Ustalenia dot. odejść dobrowolnych podpisano 18 października br.
W trakcie uzgodnień są:

  • Zakładowy Regulamin Świadczeń Socjalnych OCS.
  • Polityka wynagradzania OCS.
  • Regulamin premiowania OCS.

Przedstawiono informację na temat spotkań z pracownikami OCS, które odbyły się w Kaliszu, Poznaniu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Żórawinie, Jeleniej Górze, Legnicy, Łodzi i Częstochowie. W trakcie tych spotkań przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zapoznali zebranych z efektami porozumień z 7 lipca i 3 września br. - dot. warunków zatrudnienia i pracy pracowników przechodzących do OCS. Uwagi w sprawie warunków pracy sa przekazywane pracodawcy OCS.

W związku z zakończeniem w TP programu Dialog zajmującego się warunkami pracy w Pionie Obsługi Sprzedażowej ustalono, że problemy z nimi związane będą przekazywane do OCS. Komisja Międzyzakładowa upoważniła do koordynowania rozpoczętego w TP programu przez Dariusza Majewskiego - wiceprzewodniczącego OMPT NSZZ "Solidarność". Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej SIP poinformował, że grupowi sip w OCS kontynuują swoją działalność do końca kadencji. Do dnia dzisiejszego uzgodnienia w sprawie objęcia  min. pracowników OCS postanowieniami PUZP nie podpisał związek zawodowy "Solidarniość-80". W dalszej części spotkania omówiono sytuację pracowniczą w PTK Centertel. Organizacja Zakładowa  NSZZ "Solidarność" przy PTK Centertel połączyła się z Organizacją Międzyzakładową Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" z dniem 1 października br. Przedstawiono problemy pracy w niedzielę w ELTEL oraz komórkach organizacyjnych TP (TDK) oraz uciążliwości związane z pracą w systemie równoważnym w DDU. Niepokój zebranych wzbudził brak informacji o planach zatrudnienia w 2011r.

At.2. Informacja z uzgodnień z pracodawcą Orange Customer Service Sp. z o.o.

W dniu 3 września br podpisane zostało porozumienie kończące spór zbiorowy OMPT NSZZ "Solidarność" z TP SA. W wyniku trwających od czerwca negocjacji uzgodniono 24-miesięczna gwarancję zatrudnienia i płacy w OCS  - w tym prawo do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych na warunkach obwiązujących w TP S.A. w dniu przejścia do nowego pracodawcy.
Ponadto pracownicy przechodzący do OCS zachowują na warunkach obowiązujących w TP S.A.:

  • pakiet opieki zdrowotnej prowadzonej przez LuxMed,
  • pakiet alokacyjny.

Pracownicy będą kontynuować spłatę zadłużenia z ZFŚS i CFŚS. Ponadto otrzymają pakiet usług telekomunikacyjnych. Strona TP zobowiązała się do niezwłocznego rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia w Spółce OCS  Pracowniczego Programu Emerytalnego. Sposób rekompensaty za okres do czasu utworzenia Programu będzie przedmiotem osobnych ustaleń. Strony sporu wyraziły wolę i zgodziły się na kontynuowania programu odejść dobrowolnych dla pracowników POP, którzy złożyli wnioski. Wcześniej, 7 lipca br, zostało podpisane Porozumienie w sprawie przeprowadzenia przez niezależną instytucję badania warunków  pracy na stanowiskach pracy w Contact Center. KM PT NSZZ "Solidarność" podjęła działania mające na celu objęcie ochroną i obroną pracowników Spółki  OCS. Umożliwi to kontynuację członkostwa w NSZZ "Solidarność" przechodzącym pracownikom. Podjęliśmy rozmowy z nowym pracodawcą, celem uzgodnienia regulaminów pracy, wynagradzania i socjalnego.

At.3. Omówienie Regulaminu Pracy Eltel Networks.

W związku z pismem pracodawcy Eltel  z dn. 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian do Regulaminu pracy Komisja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" zaproponowała prezesowi spotkanie celem omówienia stanowiska stron. Spotkanie takie się nie odbyło, a pracodawca przesłał informację że WZZ Sierpień 80 uzgodnilo zmiany w regulaminie przesłane przez pracodawcę i pracodawca uważa, że ponieważ brak jest wspólnego stanowiska Związków w tej sprawie, to sam wprowadza w życie Regulamin Pracy w Eltel Networks SA, o czym każdy z pracowników zostanie powiadomiony. OM PT NSZZ "Solidarność" uważa, że ponieważ tylko nasza organizacja jest reprezentatywna, pracodawca winien tylko z nami uzgadniać ten Regulamin. Wystosujemy pismo w tej sprawie do pracodawcy.

At.4. Wręczenie dyplomów Członkom KO i KR z okazji XXX-lecia Solidarności.

Jak wiecie, główne obchody 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" odbyły się w Gdyni, Szczecinie i Jastrzębiu. 31 sierpnia 2010r, "Solidarność" zorganizowała mszę św. dziękczynną przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. W tej mszy uczestniczył także Poczet Sztandarowy naszej Komisji oraz Poczet Sztandarowy SKPT. W Krakowie Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" zorganizował 4 września br małopolskie obchody 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"  pod hasłem "Dzień z Solidarnością w Krakowie". SKPT zorganozowała obchody 30 lecia w dniach 9 i 10 września 2010 r. w Lublinie. Wpisując się w to ważne wydarzenie, jakim była XXX rocznica powstania Solidarności, także nasza Komisja uhonorowała wszystkich Członków Rady KO oraz Członków Komisji Rewizyjnej dyplomami uznania za wkład pracy na rzecz NSZZ "Solidarność". Wręczono także wyemitoane z okazji 30 rocznicy "Solidarności" oraz podpisania porozumień sierpniowych przez Mennicę Polską pamiatkowy srebrny dukat lokalny oraz posrebrzany znaczek z wizerunkiem Orła Białego.

At.5. Informacja na temat projektu aneksu Nr 7 do Regulaminu Pracy TP.

Pracodawca TP przesłał organizacjom związkowym działającym w TP projekt aneksu Nr 7 do Regulaminu Pracy TP.
W zał. Nr 1 proponuje wprowadzić wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy pracujących w podstawowym systemie czasu pracy - praca zmianowa,
W zał. Nr 2 proponuje wprowadzić wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy pracujących w równoważnym systemie czasu pracy,
W zał. Nr 3 proponuje wprowadzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w TP S.A.  - Propozycje zmian zostały przesłane do wszystkich Czlonków związku z prośbą o uwagi.

At.6.Sprawy bieżące.

Ustalono, że przed tradycyjnym Mikołajem będą jak co roku wręczane paczki Świateczne dla Członków Związku. Przyjęto uchwałę o przyjęciu w poczet NSZZ "Solidarność" 3 nowych członków. Ustalono także uczestniczenie Pocztu Sztandarowego na obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Krakowie na Wawelu.Została przekazana także  informacja, że Piotr Duda, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" został wybrany podczas 25. Krajowego Zjazdu Delegatów "S"na nowego przewodniczącego NSZZ "Solidarność".

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć