Podczas zebrania w dniu 15 września 2010r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Zakończenie sporu zbiorowego w TP.
2. Przejście pracowników POP do Virgo Sp z o.o.
3. Obchody XXX lecia Solidarności.
4. Wycieczka Muszyna - Krynica.
5. Dyżury domowe oraz ryczałt za usuwanie awarii w TP.
6. Regulamin ZFŚS.
7. Ogólnopolski wiec związkowy w Warszawie 29.09.2010.
8. Spotkanie z Dyr. HR M.Rolnickim.
9. Sprawy bieżące .
10. Wolne wnioski.

At.1. Zakończenie sporu zbiorowego w TP

W dniu 3 września 2010r podpisane zostało porozumienie kończące spór zbiorowy OM PT NSZZ "Solidarność" z Dyrekcją TP SA. W wyniku trwających od czerwca negocjacji uzgodniono 24-miesięczna gwarancję zatrudnienia i płacy - w tym prawo do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników OCS na warunkach obwiązujących w TP S.A. w dniu przejścia do nowego pracodawcy. Ponadto pracownicy przechodzący do Orange Customer Service Sp. z o.o zachowują podobnie jak w TP S.A.:
- pakiet opieki zdrowotnej prowadzonej przez LuxMed
- pakiet alokacyjny.

Pracownicy będą kontynuować spłatę zadłużenia z ZFŚS i CFŚS. Ponadto otrzymają pakiet usług telekomunikacyjnych. Strona TP zobowiązała się do niezwłocznego rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia w Spółce OCS Pracowniczego Programu Emerytalnego. Sposób rekompensaty za okres do czasu utworzenia Programu będzie przedmiotem osobnych ustaleń. Strony sporu zgodziły się na kontynuowanie programu odejść dobrowolnych dla pracowników POP, którzy złożyli wnioski. W tej sprawie zostaną przeprowadzone osobne  ustalenia z prezesem OCS Panem Jakubem Kłoczewiakiem. Wcześniej, 7 lipca zostało podpisano Porozumienie w sprawie przeprowadzenia przez niezależną instytucję badania warunków  pracy na stanowiskach pracy w Contact Center.

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" dziękuje wszystkim członkom Związku i pracownikom Telekomunikacji Polskiej za wsparcie protestu ws. wydzielenia ze struktur TP kolejnych grup pracowniczych. W efekcie prowadzonych przez OM PT NSZZ "Solidarność" w ramach sporu zbiorowego rokowań z pracodawcą udało się zagwarantować pracownikom zatrudnionych w Pionie Obsługi Posprzedażowej  - przechodzącym do OCS szereg postulowanych przez pracowników uprawnień. OM PT NSZZ "Solidarność" podjęła działania mające na celu objęcie ochroną i obroną pracowników Spółki  OCS. Umożliwi to kontynuację członkostwa w NSZZ "Solidarność" przechodzącym tam pracowników. Podejmiemy rozmowy z nowym pracodawcą, celem zagwarantowania stosowania PUZP w Spółce OCS oraz uzgodnienia regulaminów pracy, wynagradzania i socjalnego.

At.2 Przejście pracowników POP do Orange Customer Service Sp z o.o.

Z dniem 1 października 2010r pracownicy POP TP przechodzą do spółki z Grupy TP - Orange Customer Service Sp z o.o  na podstawie Art 23.1 KP. Mają gwarancję zatrudnienia przez 24 miesiące od dnia 1 października. Z chwilą przejścia do OCS obowiązki pracowników nie zmieniają się. Prezesem Zarządu OCS został Jakub Kłoczewiak, dotychczasowy Dyrektor Pionu Obsługi Posprzedażowej / Pionu Obsługi Klienta. Pracownicy etatowi TP przechodzący do spółki Orange Customer Service mają gwarancje zapisów PUZP przez co najmniej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy przysługiwać będzie min. także zniżka "resortowa" na telefon stacjonarny. Wszystkie umowy promocyjne zawarte na neostradę lub neostardę z tv do 30.09.2010 r. w ramach oferty wewnętrznej dla pracowników TP, będą obowiązywały do ich wygaśnięcia.Prowadzone są rozmowy celem utworzenia w Spółce OCS Pracowniczego Programu Emerytalnego.

At.3. Obchody XXX lecia Solidarności.

Główne obchody 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" odbyły się w Gdyni, Szczecinie i Jastrzębiu. Na uroczystości do Gdyni 30 sierpnia zostało zaproszonych prawie 3 tys. osób, w tym prezydent i premier. W innych miastach odbyły się wystawy, koncerty i pokazy multimedialne. W południe, 31 sierpnia 2010r, "Solidarność" zorganizowała mszę św. dziękczynną przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. W tej mszy uczestniczył także Poczet Sztandarowy naszej Komisji oraz Poczet Sztandarowy SKPT. Wieczorem na terenie Stoczni Gdańskiej odbyło się widowisko multimedialne, organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności. W Krakowie Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" zorganizował 4 września br małopolskie obchody 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"  pod hasłem "Dzień z Solidarnością w Krakowie". Uroczystość rozpoczęła msza św. w Katedrze na Wawelu celebrowana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Po mszy św. odbyło się złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim oraz uroczyste zebranie delegatów w Teatrze im Słowackiego.

Równocześnie od godziny 12.00 rozpoczęły się uroczystości na Rynku Głównym w Krakowie. SKPT zorganozowała obchody 30 lecia w dniach 9 i 10 września 2010 r. w Lublinie. Odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli działacze SKPT oraz delegacji OM PT NSZZ Solidarność. W dniu 10 września br złożono kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności w Lublinie.

At.4. Wycieczka Muszyna - Krynica.

W dniach 24 -26 września 2010r odbyła się wycieczka autokarowa do Muszyny i Krynicy. W wycieczce mogli uczestniczyć wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" za symboliczną kwotę 30 zł. oraz osoby towarzyszące za pełną odpłatnością. W ramach wycieczki można było wyjechać kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką oraz zwiedzić Krynicę. W Muszynie - Złockim zostali zakwaterowani wszyscy uczestnicy wycieczki. Mieli oni okazję uczestniczyć w uroczystej kolacji przy muzyce w  domu wczasowym Kolejarz oraz grilu przy muzyce. W niedzielę większość uczestników wycieczki mogła zwiedzić zabytkową cerkiew i uczestniczyć we Mszy.

At.5. Dyżury domowe oraz ryczałt za usuwanie awarii w TP.

Na zebraniu omówiono projekt załącznika do Uzgodnienia zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom TP S.A. za czas pełnienia dyżurów domowych, które przedstawił do uzgodnienia pracodawca TP. Dodatkowe wynagrodzenie za czas pełnienia dyżurów domowych  wg. projektu ma być przyznane, wg zaproponowanych zasad, pracownikom TP S.A. zatrudnionym w strukturach:
Wiceprezesa Zarządu TP ds. Operacyjnych:
a) w Pionie Sieci i Platform Usługowych Grupy TP,
b) w Pionie Infrastruktury IT Grupy TP,
c) w Pionie Technicznej Obsługi Klienta,
oraz strukturze Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów, w Pionie Operacji i Realizacji Usług Konwergentnych. Za godzinę dyżuru domowego pełnionego poza godzinami pracy proponowane wynagrodzenie ma wynosić 4 zł. Według nas powinno być większe i wynosić 8 zł. lub określić dyżur jako dobrowolny. W załączniku Nr 2. wniesiono zapis, że za usuwanie awarii wykonywane poza ustalonymi godzinami pracy,  przysługuje dodatek zryczałtowany.

At.6. Regulamin ZFŚS.

Pracodawca przedstawił nową propozycję zapisu regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2011r. Została zgłoszona przez Solidarność do tego regulaminu min.poprawka, że osoby uprawnione, mogą otrzymać dofinansowanie do jednej z form wypoczynku, jeśli wypoczynek trwa minimum 7 dni kalendarzowych podczas minimum 14 dni urlopu wypoczynkowego. Emocje budzi zapis Regulaminu , który przewiduje, że emeryci, renciści oraz uprawnieni członkowie ich rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku raz na cztery lata. Padła propozycja, żeby emeryci podobnie jak pracownicy mogli korzystać z wypoczynku raz na dwa lata. 

At.7. Ogólnopolski wiec związkowy w Warszawie 29.09.2010.

29 września 2010r został zorganizowany przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych Europejski Dzień Akcji. Ponad 8 tys. związkowców z NSZZ "Solidarność" protestowało przeciwko cięciom budżetowym, podwyżce VAT i zamrożeniu płac. Protest został zorganizowany przez NSZZ "Solidarność" pod hasłem: Nie - dla cięć budżetowych, tak - dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego i był częścią akcji protestacyjnej organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Protestujący związkowcy Solidarności i OPZZ złożyli w Kancelarii Premiera petycję do szefa rządu. " Mówimy zdecydowane NIE dla cięć budżetowych i braku bezpieczeństwa".  Przeciwko cięciom budżetowym protestowały 29 września br. także związki zawodowe w całej Unii Europejskiej. W Brukseli wzięli w niej udział  pracownicy z Belgii, Francji, Niemiec, Luxemburga, Austrii, Finlandii, Grecji, Węgier, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polski. Organizatorem Europejskiego Dnia Akcji była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, która zrzesza 82 związki zawodowe z 36 europejskich krajów. W proteście uczestniczyli także przedstawiciele naszej Komisji, wspólnie z koleżankami i kolegami Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

At.8.  Spotkanie z Dyr. HR M.Rolnickim.

Tematykę spotkania z dyrektorem M.Rolnickim zdominowała sprawa odejść "dobrowolnych" z TP. Dyrektor przedstawił stan odejść w Regionie Wschodnim HR i poinformował, że obecnie nie są już udzielane zgody na odejścia "dobrowolne" za odzszkodowaniem z TP. Przypomniał także zasady, na jakich odbędą się przejścia pracowników Pionu Obsługi Posprzedażowej TP do OCS  od 1 października 2010r.

At.9. Sprawy bieżące.

Zostało rozpatrzone pismo członka Związku o zapomogę losową i przyzano zapomogę w kwocie 800 zł.

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć