Podczas zebrania w dniu 21 grudnia 2010r. omówiono następujące zagadnienia:

1.    Informacja na temat planowanych zmian w TP.
2.    Informacja na temat  uzgodnień Układu Zbiorowego Pracy,Regulaminu ZFŚS oraz Regulaminu Wynagradzania w Orange Customer Service Sp. z o.o.
3.    Informacja na temat UZP w Opco, CC, PTK.
4.    Kontrola PIP w Eltel Networks.
5.    Życzenia świąteczne.
6.    Sprawy bieżące.
At.1. Informacja na temat planowanych zmian w TP.

Trwa komunikowany pracownikom Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP przez Stephana Soulie, Dyrektora Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP proces, polegający na analizach, które wykażą ewentualne korzyści z wprowadzenia innego modelu funkcjonowania obecnego Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP. Prowadzone analizy obejmują również powierzenie określonej działalności firmie trzeciej. Prace te bazują na doświadczeniach zdobytych przez innych operatorów Grupy FT/Orange z Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Padło też stwierdzenie, że nawet w przypadku pozytywnych wyników tych analiz, decyzje co do nowego modelu funkcjonowania pionu zostaną podjęte nie wcześniej niż w połowie 2011 roku. Zostały także zaprezentowane projekty zmian w PSiPU tzw. Build w 2011 roku. Zakłada on min.  ograniczenie miejsc świadczenia pracy z 25 do 5 lokalizacji w Departamencie Zasobów Sieciowych. Przy dużych odległościach dojazdu do nowych miejsc świadczenia pracy, koniecznym będzie zamieszkanie w nowej miejscowości. Projekt ten został przez RP zaopiniowany negatywnie. Kolejny projekt, to projekt dotyczy konsolidacji procesów księgowych w GTP, polegający na likwidacji Wydziału Wsparcia Procesów Inwentaryzacyjnych Grupy TP. W zamieszczonej na stronie RP opinii Rada wnioskuje, żeby dla tych pracowników zostały zaproponowane inne stanowiska pracy w TP lub GTP zgodne z ich wykształceniem i miejscem zamieszkania.
- Zgodnie z Umową Społeczną zawartą na lata 2009 ? 2011r, do końca 2011r tj. do końca umowy społecznej Zarząd TP może zmniejszyć zatrudnienie w spółce maksymalnie o 485 etatów. Spotkanie w celu omówienia realizacji Umowy Społecznej w 2011 roku odbędzie się 4 stycznia  2011 r.

At.2. Informacja na temat uzgodnień Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu ZFŚS oraz Regulaminu Wynagradzania w Orange Customer Service Sp. z o.o.

Na zaproszeniu przez Zarząd OCS organizacji związkowych działających w OCS na rozmowy rozpoczął się proces uzgadniania UZP w tej spółce. Strony wspólnie ustaliły harmonogram spotkań.
Spotkania odbywają się według tego harmonogramu.
  • Ustanowienie osób odpowiedzialnych za prowadzenie rokowań i podpisania UZP ze strony pracodawcy i związków zawodowych - 08.12.2010. Zakończenie negocjacji - 18.01.2011. Wysłanie UZP do rejestracji do Okręgowego Inspektora Pracy - 20.01.2011.
  • Okres oczekiwania na rejestrację do 30 dni - 20.02.2011.
  • Wejście w życie UZP - 01.03.2011.
W zapisach UZP, które oprócz tych, które znalazły się w projekcie, podobnych do tych, które są w PUZP TP Solidarność zgłosiła do UZP OCS następujące zapisy, które będą negocjowane:

1.    W przypadku stwierdzenia, że na stanowiskach pracy występują szczególnie szkodliwe lub szczególnie uciążliwe warunki pracy, pracownicy wykonujący pracę na tych stanowiskach będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w szczególnie szkodliwych lub szczególnie uciążliwych warunkach pracy.
2.    Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie szkodliwe lub szczególnie uciążliwe warunki pracy zawiera regulamin pracy.
3.    Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą ulec zwiększeniu o środki z osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku netto, na podstawie właściwej uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.
4.    Szczegółowe zasady przeznaczenia zwiększonych środków Funduszu, o których mowa w ust. 1 określa Zarząd Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Regulamin ZFŚS.
Odbyły w OCS spotkania dotyczące uzgodnienia Regulaminu ZFŚS. Pracodawca OCS zaproponował na rok zawieszenie świadczeń na wypoczynek niezorganizowany ("grusza"). Regulamin podpisali obecni na spotkaniu w dniu 24 listopada br. przedstawiciele organizacji związkowych działających w OCS - oprócz OMPT NSZZ "Solidarność", która oczekuje na przedstawienie dodatkowych informacji uzasadniających zawieszenie wypłat na wypoczynek niezorganizowany. Tabele dopłat oraz ustalenie maksymalnego przychodu na członka rodziny - uprawniającego do korzystania z dopłat - będą przedmiotem osobnych ustaleń.

Polityka wynagradzania.
W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie w sprawie Polityki Wynagradzania   pracowników OCS. Omówiono projekt Polityki wynagradzania. NSZZ "Solidarność" zgłosiła propozycje zapisów gwarantujących wzrost wynagrodzeń pracowników OCS w powiązaniu z inflacją.  Na ich wprowadzenie nie zgadza się pracodawca. W związku z tym OMPT i organizacje popierające nie podpisały Polityki wynagradzania. Pozostałe organizacje związkowe, obecne na spotkaniu, podpisały Politykę wynagradzania. Przedstawiciel pracodawcy poinformował o planowanym składzie Komisji ds. wartościowania stanowisk pracy. Z ramienia związków zawodowych w jej składzie powinni się znaleźć przedstawiciele: OMPT NSZZ "Solidarność", OZZPT oraz jeden reprezentant wyznaczony przez pozostałe, niereprezentatywne organizacje związkowe.

PPE w OCS.
Obecne prace związane z utworzeniem PPE w OCS są na etapie czynności formalnych i w najbliższym czasie wszystkie organizacje związkowe OCS otrzymają projekt Umowy Zakładowej.

OCS przewiduje rekompensatę za brak PPE od 1.10.2010 r. na zasadach określonych poniżej.
 
1. Rekompensata obejmuje tylko pracowników OCS, którzy:
od 1.10.2010 r. przeszli w trybie 23.1 do OCS z TP SA lub PTK  Centertel byli członkami PPE w TP SA lub byli objęci Ubezpieczeniem na Życie z Funduszem Emerytalnym Generali PTK Centertel.
2. Rekompensata będzie jednorazowym, a kwota rekompensaty  stanowić będzie wysokość odprowadzanej składki podstawowej  od wypłaconego   w danym miesiącu  wynagrodzenia zasadniczego brutto   do czasu utworzenia Programu,   nie więcej jednak niż za 12 miesięcy.
3. Warunkiem nabycia prawa do jednorazowego świadczenia będzie:
- aktualne członkostwo w PPE TP i "Generali" na dzień przejścia do OCS
- złożenie deklaracji o przystąpieniu do PPE OCS
- nie dokonanie wypłaty transferowej lub wypłaty środków z PPE w PFE TP
- zobowiązanie do dokonania wpłaty składki dodatkowej do nowo utworzonego PPE OCS w wysokości otrzymanego jednorazowego świadczenia.
Warunkiem koniecznym  otrzymania rekompensaty będzie zawarcie "Porozumienia o warunkach rekompensaty" pomiędzy Pracodawcą OCS a Pracownikami, którzy zachowali status członka funduszu PPE lub Generali.

At.3. Informacja na temat UZP w OPCO, CC, PTK.

Odbywają się spotkania związane z uzgodnieniami układów zbiorowych w spółkach Grupy TP. 20 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące UZP OPCO. Spotkanie dotyczące UZP w Spółce Contact Center odbyło się 13.12.2010r. W PTK odbyło się spotkanie 15.12.2010 i 21.12.2010. Planowane jest spotkanie 4.01.2011r.

At.4. Kontrola PIP w Eltel Networks.
 
OM PT NSZZ "Solidarność" zgłosiła 30 listopada 2010r do Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Poznaniu wniosek o wszczęcie postępowania kontrolnego w Eltel Networks SA w zakresie wprowadzenia przez Pracodawcę nowego regulaminu pracy. Wyniki kontroli nie są jeszcze znane.

At.5. Życzenia świąteczne.

Wszyscy Członkowie Komisji złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne. Ja także z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, chciałabym złożyć Wam życzenia Rodzinnego ciepła i dużo ludzkiej życzliwości. Życzę także, aby wszystkie dni nadchodzącego roku były tak piękne, wyjątkowe i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.
- Życzenia dla wszystkich członków Związku złożył także Dyrektor Regionu HR Wschód Pan Mariusz Rolnicki, który przybył na spotkanie. W imieniu Zarządu Regionu Małopolska życzenia Wesołych Świąt przesłał Przewodniczący ZRM - Wojciech Grzeszek.

AT.6. Sprawy bieżące.

Przyznano jedną zapomogę losową.
    
Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć