Podczas zebrania Komisji Oddziałowej omówiono następujące zagadnienia:
 1. Informacja ze spotkania z prezesem GTP w dniu 24 maja 2010r.
 2. Informacja na temat projektu "Illinois".
 3. Informacja na temat negocjacji PUZP.
 4. Spotkanie z Dyr. HR M.Rolnickim.
 5. Sprawy bieżące, WZD SR, informacja z KM NSZZ "Solidarność" PT, zapomogi.
 6. Informacje na temat Regulaminu Pracy Elel Networks SA.
 7. Spór zbiorowy.
 8. Udział we MSZY ŚW. w intencji Marii i Lecha KACZYŃSKICH na Wawelu.
 9. Wolne wnioski.
At.1. Informacja ze spotkania z prezesem GTP w dniu 24 maja 2010r.

Na wniosek Rady Pracowników TP odbyło się w Warszawie w dniu 24 maja 2010r spotkanie RP oraz przewodniczących reprezentatywnych organizacji związkowych z prezesem Maciejem Wituckim w temacie planowanych przez zarząd TP wydzieleń poszczególnych działalności TP SA tzn. projektu wydzielenia Pionu Obsługi Posprzedażowej "Illinois" oraz projektu wydzielenia zarządzania siecią "ENSO". Odpowiadając na pytania członków RP dotyczących projektu wydzielenia zarządzania siecią "ENSO" prezes stwierdził, że aktualnie toczą się prace w tym temacie i partnerzy społeczni zostaną włączeni w proces konsultacji tego projektu. Ponieważ aktualnie wiele się dzieje w otoczeniu TP, dlatego decyzję w ramach tego projektu mogą zapaść dopiero na początku 2011 roku a ewentualna realizacja później.

At.2. Informacja na temat projektu "Illinois".

Odnosząc się do projektu "Illinois" na spotkaniu 24 maja br. prezes stwierdził, że projekt nie został przedstawiony jeszcze do akceptacji komitetowi sterującemu TP oraz nie został także zarekomendowany Radzie Nadzorczej TP. Stwierdził, że chciałby wprowadzić go do realizacji jeszcze w tym roku, ale z zachowaniem spokoju społecznego. Rada Pracowników wystąpiła z wnioskiem o zlecenie oceny projektów "Illinois" oraz "ENSO" przez niezależnych ekspertów. Członkowie Rady Pracowników zwrócili uwagę, że komunikat, który został wysłany do pracowników wywołał niepokój. Pozbawia się pracowników możliwości skorzystania z odejść dobrowolnych. Pracownicy mają obawy, że po 18 miesiącach gwarancji zatrudnienia zostaną bez pracy.  Członkowie Rady Pracowników prosili, o wstrzymanie projektu, aby mieli szanse dobrze się z nim zapoznać. Zwrócili uwagę, że obecnie nie ma pewności, że projekt rzeczywiście poprawi obsługę klienta. Członkowie Rady Pracowników zwrócili uwagę, że podczas podpisywania w grudniu 2009 roku porozumienia w sprawie zwolnień grupowych nie było mowy o takiej skali wydzieleń. Strona Solidarności poinformowała też prezesa, że pracownicy są przeciwni wydzieleniu POP ze struktur TP i będą protestować przeciwko wdrożeniu tej opcji. Pracodawca mimo to nie wycofuje się z zamiaru wydzielenia POP, ale proponuje negocjacje w temacie osłon pracowniczych. Ustalono, że  Członkowie Rady Pracowników prześlą pytania dot. programu Illinois do końca maja br a w czerwcu odbędą się spotkania członków rady pracowników z zespołem projektowym oraz z ekspertami z firmy zewnętrznej.

At.3 Informacja na temat negocjacji PUZP.

W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy - przedstawicieli pracodawcy Telekomunikacji Polskiej SA i organizacji związkowych. Przedstawiciele TP przedstawili skutki finansowe rozszerzenia obecnie obowiązujących zapisów PUZP na pozostałe spółki Grupy TP, w których działają związki zawodowe. Dotyczą one w szczególności PTK Centertel i Contact Centertel. Ponadto przedstawiono efekt finansowy rozszerzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki Grupy TP.
Strona TP przedstawiła propozycje zmian w PUZP polegające na:
 • wykreśleniu par. 10 i 12, (Pracodawca zawiadamia na piśmie zainteresowanego pracownika o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • obniżenia wysokości i zmianie zasad dot. odpraw, o których mowa w par. 55, (min. piętnastokrotności podstawy wymiaru - jeżeli pracownik przepracował łącznie 25 lat i więcej),
 • obniżenia wysokości i zmianie zasad dot. nagród jubileuszowych,
 • obniżenia wysokości odpraw emerytalno-rentowych.
SKPT NSZZ "Solidarność" wniosła swoją propozycję definicji zakładowego stażu pracy. Pozostałe propozycje pracodawcy nie uzyskały aprobaty związków zawodowych. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 czerwca br.

At.4 Sprawy bieżące, WZD SR, informacja z KM NSZZ "Solidarność" PT, zapomogi.

Komisja udzieliła dwie zapomogi związane z zalaniem pomieszczeń przez wodę naszym członkom związku po 700 zł. Poinformowała również zainteresowanych, że z ZFŚS można otrzymać także zapomogę losową na ten cel, jeśli udokumentują np. zaświadczeniem od wójta gminy fakt zalania. Jeśli straty są duże, można zgłosić taki wniosek także do Centralnego Funduszu Ś.S. Komisja udzieliła także dwie zapomogi losowe związane ze stanem zdrowia w wysokości 800 zł. oraz 500 zł.
Przewodniczący KO przedstawił informację z zebrania KM PT NSZZ "Solidarność", która obradowała w dniu 18 maja w Warszawie. Na zebraniu została wybrana KM PT w składzie: Stawski Waldemar, Majewski Dariusz, Iwaszkiewicz Jerzy, Zieliński Maciej, Kopeć Stefan oraz Kościuk Krzysztof. Omówiono przygotowania do wyboru Rady Pracowników na nową kadencję 2010 - 2014. Wybrano kandydatów KM PT, których  NSZZ Solidarność będzie promować w wyborach do Rady w składzie: Kopeć Stefan, Kościuk Krzysztof, Stawski Waldemar, Zieliński Maciej. Omówiono także negocjacje PUZP. Strona Solidarności nie akceptuje zaproponowanych przez pracodawcę zmian w PUZP. Podano także 10 kandydatur do pracy w pięciu zespołach w POP. Z Krakowa z CRM przy ul. Cystersów kol. Jadwigę Tkaczyk. Został także przedstawiony stan przygotowań do WZD Sekcji Regionalnej PT. Z trzech komisji, które mają afiliację do SR tylko KO w Krakowie wybrała Delegatów na WZD. KO w Rzeszowie i KO w Nowym Sączu nie wybrała delegatów. O fakcie tym został powiadomiony sekretarz Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarność" kol. Adam Lach. Działalność SR skontrolowała Komisja Rewizyjna SR i w protokole stwierdziła, że rachunki sekcji prowadzone są prawidłowo.

At.5 Informacje na temat Regulaminu Pracy Elel Networks SA.

W imieniu związków zawodowych działających w ELTEL Networks S.A. tj. MOZ NSZZ
"Solidarność" PT oraz WZZ Sierpień 80 w dniu 17 maja 2010 r. zostały zgłoszone propozycje zmian i zastrzeżeń do przedstawionego przez pracodawcę pismem z dnia 17 marca 2010 r. projektu Regulaminu Pracy. Niezależnie od przedstawionych uwag, organizacje związkowe zgłosiły zastrzeżenia, co do proponowanych rozwiązań dotyczących czasu pracy oraz zajęły negatywne stanowisko w sprawie przedstawionego projektu Regulaminu Pracy i nie wyraziły zgody na jego wprowadzenie.

At.6 Spór zbiorowy.

Z uwagi na wiele nierozwiązanych spraw związanych ze  spadkiem poziomu płac realnych w TP oraz działaniach pracodawcy polegających na dokonywaniu outsourcingu pracowników TP S.A - KM PT zamierza wstąpić w spór zbiorowy z pracodawcą. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

At.7 Udział we MSZY ŚW. w intencji Marii i Lecha KACZYŃSKICH na Wawelu.

W dniu 25 maja 2010 r. w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz innych Ofiar tragedii smoleńskiej, którą celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Przed mszą św. delegacje pocztów sztandarowych z całego kraju oddały hołd przy grobie Pary Prezydenckiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystości wzięło udział ok. 2 tysięcy osób, m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek. W uroczystości wziął udział także Poczet Sztandarowy oraz członkowie naszej Komisji .

Przewodniczący KO
Stefan Kopeć