Podczas zebrania omówiono następujące zagadnienia: 

 1. Ukonstytuowanie się Komisji.
 2. Planowane zmiany organizacyjne w TP.
 3.  Spotkanie z pracodawcą 11 marca 2010r.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Regionu Wschodniego HR.
 5. WZD Sekcji Regionalnej ( kwiecień 2010r).
 6. Informacje na temat MZD MOZ (22-24 kwietnia 2010r).
 7. Sprawy bieżące (Zaproszenie na uroczystości ks. J. Popiełuszki do Warszawy 23 kwietnia 2010r, Pielgrzymka do Częstochowy 22 maja 2010r).
 8. Wolne wnioski.

At.1. Ukonstytuowanie się Komisji.

Walne Zebranie Delegatów Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji  w Krakowie w dniu 25 lutego 2010r wybrało szesnastoosobową Komisję Oddziałową oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną.

Komisja Oddziałowa ukonstytuowała się następująco:

 • Stefan Kopeć - Przewodniczący KO  
 • Marek Mądrzyk - zastępca przewodniczącego
 • Bronisława Sądel - zastępca przewodniczącego
 • Andrzej Szumiec  - sekretarz
 •  Emilia Grymek - skarbnik
 • Teresa Tokarczyk - członek prezydium
 • Jadwiga Tkaczyk  - członek prezydium
 • Krzysztof Zaguła - członek prezydium    

Członkowie Rady KO

 • Maria Chmiel
 • Mirosław Kopeć
 • Jacek Korpal
 • Janusz Maj
 • Jacek Oczkowski
 • Zofia  Paluch
 •  Robert Perek
 • Andrzej Wyżga

Komisja Rewizyjna KO

 • Zofia Zembaty - Przewodnicząca
 • Jacek Paździerko - Zastępca przewodniczącego
 •  Rafał  Gustab  - Członek
 •  Stanisław Ornat  - Członek
 •  Andrzej Pasieka   - członek

At.2 Planowane zmiany organizacyjne w TP.

W bieżącym roku zostały przedstawione przez pracodawcę następujące projekty zmian:

 •  Restrukturyzacja TP Orange Labs 2010.

Centrum Badawczo Rozwojowe uznawane jest przez nas jako jednostka strategiczna, stąd też w sposób szczegółowy podeszliśmy zarówno do tego projektu. Uważamy, że dla dobra Grupy TP i jej klientów CBR jako jednostka badawcza powinna się rozwijać, być lepiej finansowana i umacniać swą pozycję w Grupie FT. Przedstawiony projekt oceniony negatywnie.

 • Optymalizja Back-office w Pionie Sprzedaży do Rynku Masowego.

Projekt jest wynikiem chęci ciągłego obniżania kosztów osobowych, a nie rzeczywistą potrzebą. Uważamy, że wprowadzenie tego projektu, w takiej formie i z dużym zmniejszeniem zatrudnienia nie spowoduje zwiększenia przychodów, ani nie zatrzyma rezygnacji z naszych usług. Dlatego też projekt oceniamy negatywnie.

 • Planowane zmiany w Pionie Klientów Biznesowych i Pionie Sprzedaży do Rynku Masowego GTP.

Wiele ostatnich zmian w Pionach Sprzedażowych i redukcja zatrudnienia szczególnie w komórkach wsparcia, jest w dalszym ciągu źródłem niepokoju i niezadowolenia. Próby osiągania wskaźników z innych telekomów w warunkach polskich nie zawsze pozwalają osiągnąć zamierzony cel.

 • Zmiany w Pionie Infrastruktury IT GTP.

Celem projektu jest centralizacji procesu emisji dokumentów masowych w GTPZbudowanie jednej komórki w GTP zdolnej do drukowania i kopertowania całości dokumentów wysyłanych masowo, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej .

 • Zmianyw Pionie Obsługi Posprzedażowej.

Pion Posprzedażowy jest największym Pionem funkcjonującym w Grupie TP i to zarówno pod względem ilości zatrudnionych pracowników, procesów i rozpiętości struktury.Planowane zmiany zakładają optymalizacje w całej strukturze, jednak praktycznie niewidoczne są na szczeblach najwyższych i komórkach centralnych. Nie zgadzamy się na wydzielenie poza Grupę TP części procesu zarządzania należnościami i procesu Obsługi Polecenia Zapłaty i Zlecenia Stałego.

 • Planowane zmiany w Pionie Technicznej Obsługi Klienta.

Planowane są zmiany budowy nowej struktury w tym kluczowe zmiany organizacyjne i procesowe.Planowane działania koncentrują się w czterech obszarach: gospodarz terenu, realizacja zleceń, departament ewidencji i rozwoju sieci, oraz departament rozwoju usług i narzędzi biznesowych.Planowane szczegółowe działania w ramach w/w obszarów skoncentrowane zostały na optymalizacji zatrudnienia co naszym zdaniem  jest w sprzeczności z celami ogólnych kierunków zmian, które mówią o poprawie jakości, dbałości o klienta, dobrej infrastrukturze i spełnieniu wymagań UKE. Zwróciliśmy się pisemnie do dyr. Pionu  czy będą mogli składać wnioski o odejścia dobrowolne w terminie późniejszym tj. po uzyskaniu wiążącej ich informacji o likwidacji stanowiska pracy, która to informacja może się pojawić w kwietniu  br.(W wyniku zdarzenia, jakie miało miejsce w Poznaniu, proces komunikacji do pracowników ulega opóźnieniu).

 • Zmiany w Pionie Sieci i Platform.

Na projekt zmian w Pionie Sieci i Platform składają się projekty zmian w zakresie "Optymalizacji gospodarki częściami zamiennymi"  i projektu "Zmian struktury obejmujących Departament Wsparcia Operacyjnego i Departamentu Rozwoju Warstwy Dostępowej Sieci Stacjonarnej". Uważamy, że rozpoczynanie kolejnych zmian przed zakończeniem wdrażania i dokonania analizy poprzednich jest błędna. Jako przyczyny wdrożenia zmian w gospodarowaniu częściami zamiennymi wymienia się:

 • znaczna ilość miejsc składowania części zamiennych,
 • prowadzenie ewidencji części zamiennych w wielu bazach. 

At.3. Spotkanie z pracodawcą 11 marca 2010r.

W dniu 11 marca 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy Telekomunikacja Polska SA z zakładowymi organizacjami związkowymi. Tematem spotkania były poniżej wymienione sprawy.

1. Wypadek w Poznaniu.

Zakładowe organizacje związkowe zostały poinformowane o działaniach podjętych przez pracodawcę w tej sprawie, którą aktualnie bada Państwowa Inspekcja Pracy oraz Policja. 

2. Przekwalifikowanie zawodowe w TP.

Projekt programu zakłada, że będzie on finansowany przez fundusze unijne i ma być skierowany do około 300 pracowników naszej firmy. Szkolenie będzie się odbywało przez 3 miesiące, a uczestnictwo w programie ma być dobrowolne.

3. Odejścia dobrowolne.

Do chwili obecnej 803 pracowników złożyło podanie z prośbą o odejście w ramach programu odejść dobrowolnych. Z tej liczby 471 uzyskało już zgodę, a 77 wniosków jest zaopiniowanych negatywnie. W  245 przypadkach decyzje jeszcze nie zapadły. Termin na złożenie podania (31.03) jest terminem porządkowym i adekwatnym do prezentowanych projektów.

4. Programy naprawczePrzedstawiciele pracodawców zobowiązali się do tego, że będą monitorować, jak program jest wykorzystywany. 

5. Warsztaty na temat stresu w pracy.

W najbliższym czasie odbędą się spotkania, podczas których omówione zostaną sytuacje stresogenne, rola menadżerów w przeciwdziałaniu lub minimalizacji stresu. Zostanie również przeprowadzona analiza konkretnych, potencjalnych sytuacji celem określenia oczekiwań społecznych. Omówione zostaną narzędzia, którymi dysponuje pracodawca oraz opracowana zostanie analiza przyszłych działań.

6. PUZP.

Obecnie w grupie TP istnieją układy zbiorowe w TP, Emitelu oraz Teltechu. Pracodawca zamierza rozpocząć rozmowy na temat objęcia PUZP pozostałych spółek tj.

- PTK Centertel,
-
Contact Center,
-
TP Edukacja i Wypoczynek.

Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć w połowie kwietnia br. 

At.4. Spotkanie z Dyrektorem Regionu Wschodniego HR.

Ze względu na telekonferencję, spotkanie z dyrektorem Regionu Wschodniego HR nie odbyło się. 

At.5. WZD Sekcji Regionalnej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarość". 

Zostało ustalone, że WZD Sekcji Regionalnej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarość" zostanie zorganizowane na początku maja br. Zebranie zostanie zorganizowane w Krakowie a wstępny termin to 6 maja 2010r. W skład SR wejdą przedstawiciele KO w Krakowie oraz KO w Nowym Sączu. 

At.5. Informacje na temat MZD MOZ (22-24 kwietnia 2010r). 

MZD MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2010r w Szczyrku. Delegatami z KO w Krakowie są : Kopeć Stefan, Mądrzyk Marek, Sądel Bronisława, Szumiec Andrzej, Wyzga Andrzej, Zaguła Krzysztof. 

At.6.Sprawy bieżące. 

W ramach spraw bieżących omówione zostało zaproszenie na uroczystości ks. J. Popiełuszki do Warszawy 23 kwietnia 2010r. Ponieważ w tym czasie odbywa się MZD MOZ wiec wyjazdu na tą uroczystość KO nie zorganizuje. Będzie taka mozliwość w czerwcu w trakcie uroczystości beatyfikacyjnych- Tradycyjnie jak co roku, także 22 maja 2010r (sobota) odbędzie się  Pielgrzymka  Pracowników Telekomunikacji do Częstochowy. Omawiana była także sprawa opodatkowania otrzymanych akcji France Telecom. Trwają wyjaśniania tej sprawy.

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć