Podczas odbytego w dniu 21 stycznia br. zebrania Komisji Oddziałowej omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wybory Delegatów na WZD KO.
 2. Planowane zmiany w TP.
 3. Akcje Poczty Polskiej SA.
 4. Eltel Networks SA, informacje.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
At.1. Wybory Delegatów na WZD KO. 

Komisja Wyborcza NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie poinformowała , że na dzień 22.01.2010r zostały przeprowadzone wybory na Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w 22 okręgach wyborczych i zostało wybrane 59 delegatów z tych okręgów. Do zakończenia wyborów delegatów pozostały wybory w 12 okręgach wyborczych, które zostaną zakończone w pierwszej dekadzie lutego 2010. Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie odbędzie się w Krakowie w dniu 25 lutego 2010r w Sali konferencyjnej DH "Jubilat". Delegaci będą wybierać na kadencję 2010 - 2014r:

 • przewodniczącego komisji oddziałowej,
 • kilkunastu członków komisji oddziałowej,
 • kilkuosobową oddziałową komisję rewizyjną,
 • 6 delegatów na międzyzakładowe zebranie delegatów MOZ,
 • 2 delegatów na walne zebranie delegatów regionu,
 • kilku delegatów na walne zebranie sekcji regionalnej.

At.2. Planowane zmiany w TP.

W styczniu br odbyły się spotkania z pracownikami Pionu Administracji z Działów Administrowania Nieruchomościami którzy 15 lutego przechodzą do firmy OPCO sp. z o.o. na podstawie Art. 23 lub za odszkodowaniem z Umowy Społecznej do Leasing Team sp. z o.o. ( około 130 pracowników). W spółce Leasing Team sp. z o.o działa KM MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Telekomunikacji a w spółce OPCO zostanie objęta działaniem KM MOZ po 15 lutego br. W I kw.br następuje stopniowe ograniczanie i likwidacja działalności TP SAT w Psarach. Część pracowników ma możliwość przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez TP Emitel, niewielka część z nich ma  możliwość skorzystania z przemieszczeń w ramach ogłaszanych naborów wewnętrznych w TP, wraz ze zmianą miejsca świadczenia pracy i skorzystania z pakietu alokacyjnego. 

Aktualnie prowadzone są konsultacje dotyczące następujących projektów:

1. Optymalizacja back-office w strukturach sprzedażowych w TP.
2. Pionie Technicznej Obsługi Klienta.
- Nowa struktura organizacyjna Pionu TOK planowana jest od 01.04.2010r.
3. Optymalizacja struktury TP Orange Labs - (od 3 grudnia 2009r. pod tą marką występuje Pion Centrum Badawczo Rozwojowe).
4. Realizowane w 2009r zmiany struktury w pionie sieci zmierzają do końca a już w prasie pojawiły się spekulacje co do outsourcingu sieci stacjonarnej. Chętnych do zarządzania tą siecią na rynku z pewnością by nie brakowało. Najbardziej prawdopodobna jest współpraca z którymś z międzynarodowych potentatów - Alcatelem-Lucentem, Nokia Siemens Networks czy Ericssonem - podawała 6.01.2010r. "Rzeczpospolita". W wyniku natychmiastowej reakcji Solidarności była wiadomość przesłana do pracowników TP Hurt przez dyrektora Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Pana Stephane Soulie że w ramach projektu ENSO rozpoczęły się analizy wprowadzenia innego modelu funkcjonowania obecnego Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP. Prowadzone analizy obejmują również powierzenie określonej działalności firmie trzeciej. Nawet w przypadku pozytywnych wyników tych analiz, decyzje co do nowego modelu funkcjonowania pionu zostaną podjęte przez zarząd TP nie wcześniej niż w 2011 roku. Solidarność tematem tym będzie zajmować się szczególnie uważnie. 

At.3. Akcje Poczty Polskiej SA.

Ponieważ od 1 września 2009 roku Poczta Polska stała się Spółką Skarbu Państwa to 30 września 2009r na stronie internatowej Poczty Polskiej ukazała się informacja że Poczta Polska wzywa uprawnionych pracowników do złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji w terminie do dnia 1 marca 2010 roku w Poczcie Polskiej S.A. w siedzibie Centrali Spółki, 00-940 Warszawa, ul. Rakowiecka 26, pok. 3.2.14. Oświadczenie może być również przesłane listem poleconym lub przekazane za pośrednictwem komórek organizacyjnych Centrum Zarządzania Kadrami min. Os. Złotej Jesieni  7, 31-825 Kraków.  Ponieważ ustawa mówi, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce, sprawa nie jest prosta, ponieważ pracownicy TP SA otrzymali już akcje swojej spółki. Czynione są jednak starania przez Solidarność Poczty Polskiej, aby akcje mogli otrzymać także ci pracownicy poczty, którzy otrzymali już akcje TP SA. SKPT wystąpiła także do Sekretariatu Łączności KK NSZZ Solidarność, żeby pracownicy oraz emeryci TP SA także mogli składać wnioski o akcje PP.W najbliższym czasie przekażę więcej szczegółów na ten temat oraz zmodyfikowany wzór oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji. Treść wezwania umieszczona jest na stronie internetowej Poczty Polskiej pod linkiem :

At.4. Eltel Networks SA, informacje.

Na początku jeszcze raz trochę informacji na temat Grupy ELTEL.W Polsce pod marką ELTEL działają następujące firmy:

 • ELTEL Networks S.A., główna siedziba - Poznań
 • ELTEL Networks Olsztyn S.A., główna siedziba - Olsztyn
 • Energoprojekt Kraków S.A., główna siedziba  - Kraków
 • Eltel Networks Rzeszów S.A. , główna siedziba -  Widełka Dyrektorem Generalnym na Polskę z ramienia Grupy ELTEL  jest  Jan Piotrowski.

Od sierpnia 2007 roku ELTEL Networks ma nowego właściciela - międzynarodowy fundusz typu venture capital 3i z siedzibą w Londynie, prowadzący działalność w 14 krajach i posiadający udziały w różnych firmach usługowych.Pracownicy TKC i innych spółek przechodząc do firmy z Grupy Eltel liczyli na poprawę warunków pracy i płacy. Niestety - po przeszło roku pracy w Eltel niewiele się zmieniło na lepsze.W Eltel Networks SA, gdzie działa KM MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Telekomunikacji zrzeszonych jest ponad 500 pracowników. W ostatnim czasie w otoczeniu Eltel pojawiła się nowa firma ? konkurencyjna spółka  pod nazwą Teleservice 24, realizująca prace remontowo inwestycyjne.W wyniku jej powstania pojawiło się spore zamieszanie, ponieważ w miejsce pracowników którzy przeszli do tej spółki skierowani zostali do pracy inni pracownicy Eltel Networks SA z różnych lokalizacji. Ponieważ spora część spośród nich dojeżdża z odległych miejscowości do nowego miejsca pracy - nie dziwi frustracja tej części załogi. Na dodatek, pracownicy pracujący przy usuwaniu uszkodzeń powstałych z powodu mroźnej zimy, nie otrzymują posiłków profilaktycznych.O tą sprawę zwrócimy się do prezesa spółki, jako sprawę pilną do rozwiązania.

At.5. Sprawy bieżące: 

5 września 2010r upływa 5 lat od zarejestrowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  aneksu Nr. 4 do PUZP. Od tego okresu wprowadza to niestety mniej korzystne naliczanie nagród jubileuszowych. Corocznie strony które parafowały PUZP zbierają się do podsumowania funkcjonowania Układu. Także w tym roku w pierwszej jego połowie dojdzie do takiego spotkania.Są zapowiadane przez zarząd TP prace nad zapisami PUZP min. przeniesienie części zapisów PUZP do spółek z Grupy TP. W gazecie giełdy PARKIET  15.01.2010r ukazał się kontrowersyjny artykuł redaktora Tomasza Boguszewicza pt: "TP: Sprzedaż spadła mocniej" . Według autora artykułu prezes TP zapowiedział liczoną w tysiącach osób redukcję zatrudnienia, która ma być większa od wcześniej ustalonej ze związkami zawodowymi. Po interwencji Solidarności ukazało się dementi przesłane nam przez Dyr. Departamentu Spraw Pracowniczych TP Panią Lilię Lemańską, że są to wiadomości nieprawdziwe.Tego samego dnia do Parkietu zostało wysłane dementi do artykułu, którego treść przytaczam poniżej: "Szanowny Panie Redaktorze, Telekomunikacja Polska pragnie zdementować podaną w artykule informację, że "redukcja zatrudnienia w firmie będzie większa od ustalonej ze związkami zawodowymi". Umowa Społeczna podpisana ze związkami zawodowymi na lata 2009-2011 nie została zmieniona i określa poziom odejść dobrowolnych na 4900 osób. Jednak zdając sobie sprawę z obecnej sytuacji rynkowej spółki i porównując jej poziom zatrudnienia z innymi telekomami, prezes firmy poinformował związki zawodowe o potrzebie rozpoczęcia w 2010 r. rozmów na temat kontynuacji Umowy Społecznej. Interpretowanie tego, jako chęć zwolnienia dodatkowych pracowników, wbrew ustaleniom ze stroną społeczną, traktujemy jako ewidentną nadinterpretację redakcji gazety. Wszelkie ograniczenia zatrudnienia w spółce dokonywane są w poszanowaniu obowiązujących w Polsce regulacji prawnych." 

Przewodniczący
KO
Stefan Kopeć