Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 23 września 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Wybory SIP w Eltel Networks SA.
2. Wybór przedstawiciela Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS.
3. Plan połączenia TP S.A. z PTK Centertel oraz Orange Polska.
4. MZD MOZ NSZZ "Solidarność".
5. NWZD TP SA.
6. Stanowisko Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" ws. strajku generalnego.
7. Sprawy bieżące (kalendarz wyborczy NSZZ "Solidarność" na kadencję 2014-2018r).
8. Wolne wnioski.

At. 1. Wybory SIP w Eltel Networks SA.

W dniu 30 sierpnia 2013r w  Strefie Utrzymania i Konserwacji Sieci Eltel Networks SA w Krakowie  zostali wybrani następujący Grupowi SIP:
1.Paździora Marcin
2.Perek Robert
3.Siodłak Stanisława
4.Skalski Witold
5.Woszczek Zygmunt
6.Zając Krzysztof

W dniu 23.09.2013r w  Strefie Utrzymania I Konserwacji Sieci Eltel Networks SA w Krakowie został wybrany Oddziałowy SIP. Został nim Marcin Paździora z Wadowic. W terminie od 10.10 - 17.10.2013r odbędą się wybory Zakładowego SIP w Eltel Networks S.A. Do wyborów zakładowego SIP upoważnieni są grupowi o oddziałowi SIP pracujący w Eltel Networks SA.

At. 2. Wybór przedstawiciela Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS.

Z uwagi na fakt, że dotychczasowy przedstawiciel Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS Marek Mądrzyk przeszedł do pracy do Warszawy, odbyły się wybory nowego przedstawiciela Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS. Został nim Jacek Paździerko. Będzie on uczestniczył już 3 października br. w spotkaniu Zespołu Opiniującego ZFŚS w Krakowie. Uda się także w dniu 26 września na szkolenie przedstawicieli Zespołu Opiniującego ZFŚS do Warszawy.

At. 3. Plan połączenia TP S.A. z PTK Centertel oraz Orange Polska.

W dniu 9 września 2013 roku Zarząd TP S.A. zatwierdził plan połączenia TP z PTK Centertel oraz Orange Polska. Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Orange Polska na TP S.A. (łączenie przez przejęcie). Planowane połączenie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W załączniku do uchwały Nr 75/13 Zarządu TP SA z 9.09.2013r - Plan połączenia znajduje się zapis, żeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraziło zgodę na zmianę statutu spółki Przejmującej w następującym zakresie: §1 statutu otrzyma brzmienie: Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A. KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie zwróci się do OMPT NSZZ "Solidarność", aby sprawdzić jakie konsekwencje  prawne dla Członków Związku będzie miał projekt zmiany nazwy spółki TP S.A. na Orange Polska S.A.

At.4. MZD MOZ NSZZ "Solidarność".

XI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ "Solidarność", odbędzie się w dniu 4 października 2013 r. od godz. 10.00 w OW LUBSOL  Lubniewicach. W związku z tym wydarzeniem Rada KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie przyjęła stanowisko Nr 1/09/2013r w następującym brzmieniu: KO NSZZ
"Solidarność" PT w Krakowie popiera Stanowisko Zarządu Regionu Dolnego Śląska Nr 3/2013 i  proponuje przyjęcie uchwały na MZD OMPT NSZZ "Solidarność" aby OMPT NSZZ "Solidarność" nie zawierało niekorzystnych dla pracowników porozumień z kierownictwem zakładów pracy w których pracownicy objęci są ochroną OMPT w oparciu o ustawę o elastycznym czasie pracy. KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie ma 7 delegatów na MZD OMPT NSZZ "Solidarność". Omówiono też sposób dojazdu delegatów na MZD z Krakowa do Lubniewic.

At. 5. NWZD TP SA.

W dniu 19 września 2013 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej powołało w skład rady nadzorczej dotychczasowego prezesa Macieja Wituckiego oraz Jean-Marie Culpina, dyrektora ds. marketingu Grupy Orange. Maciej Witucki objął stanowisko przewodniczącego Rady. Z kolei rada nadzorcza na nowego prezesa TP S.A. wybrała Bruno Duthoit. Bruno Duthoit karierę zawodową rozpoczął jako inżynier we France Télécom (obecnie Orange). W latach 1996-2013, był prezesem Orange Slovensko, Orange Moldova, Orange Armenia oraz Ethiotelecom w Etiopii (2012-2013). Od 2001 do 2006 roku był członkiem zarządu Telekomunikacji Polskiej, odpowiadając za szeroki wachlarz zagadnień: od transformacji poprzez sprzedaż, marketing i obsługę klientów po strategię i inwestycje.

At.6. Stanowisko Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" ws. strajku Generalnego.

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk wzywa wszystkie organizacje zakładowe o nie zawieranie niekorzystnych dla pracowników porozumień z kierownictwem zakładu pracy w oparciu o ustawę o elastycznym czasie pracy. ZR NSZZ
"Solidarność" Dolny Śląsk stoi na stanowisku, że brak działań rządu w sprawie wycofania ustawy o elastycznym czasie pracy i stosowania jej przez przedsiębiorców, upoważnia wszystkie struktury związku do wejścia w spór zbiorowy i rozpoczęcia przygotowań do referendum w sprawie strajku generalnego. Przystąpienie władz do konstruktywnego dialogu społecznego, w tym w Komisji Trójstronnej, w którym rozwiązania będą podejmowane w konsensusie ze związkami zawodowymi i wdrażane w przyjętej postaci, mogą uchronić nasz Kraj przed narastającą konfrontacją.

At.7. Sprawy bieżące  (kalendarz wyborczy NSZZ
"Solidarność" na kadencję 2014-2018r).

W związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, Komisja Krajowa NSZZ
"Solidarność" przyjęła Uchwałę nr 5/2013 w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2014 - 2018 i ustaliła następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku:  W terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. odbywają się wybory do władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ "Solidarność" (do Komisji Zakładowych). Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołała także skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2014 - 2018r. Kolejno powoływane będą komisje wyborcze w Zarządach Regionów oraz Komisjach Zakładowych i Komisjach Oddziałowych. W naszej KO Komisja Wyborcza zostanie powołana na najbliższym zebraniu KO w październiku br.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO