Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 21 sierpnia 2012r. omówiono następujące zagadnienia:
 
1. Informacja o planowanych w 2012r projektach w PSiPU. 
2. Oszczędności w TP.
3. Solidarność przeciw umowom śmieciowym.
4. Sytuacja w OCS. 
5. Ocena PUZP.
6. Szkolenie SIP.
7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
8. Sprawy bieżące. 
9. Wolne wnioski.
 
AT.1. Informacja o planowanych w 2012r projektach w PSiPU.
 
Pracodawca TP rozpoczął 20 sierpnia 2012r proces informacyjny pracowników TP o mających się odbyć projektach w Sieciach i Platformach Usługowych. Zmiany  obejmą - Interwencje Techniczne, Standardy Operacyjne i Obsługa Sieci, Technologie Inwestycyjne Sieci, Zasoby Sieciowe. Zmiana struktury -1.10.2012r.Niestety zmiany te spowodują zmniejszenie stanu zatrudnienia. Pracodawca przewiduje kontynuację oferty Odejść Dobrowolnych ,możliwość udziału w procesach rekrutacyjnych w GTP, korzystanie z pakietu alokacyjnego w przypadku zmiany miejsca świadczenia pracy, propozycja udziału w szkoleniach z zakresu aktywnych sposobów poszukiwania pracy.
 
AT.2. Oszczędności w TP.
 
W związku z ukazaniem się informacji prasowej w gazecie Rzeczpospolita z dnia 26.07.2012 zwróciliśmy się z prośbą do prezesa TP o pilne wyjaśnienie powyższych informacji m.in. czy w ramach oszczędności kosztów chce zmienić umowę społeczną. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że nie ma takiego zamiaru. W mediach pojawiają się informacje, że w ramach szukania oszczędności Zarząd może przejrzeć umowy z partnerami, ograniczymy konsulting, sponsoring i koszty operacyjne wewnątrz spółki. Maciej Witucki zapewnia, że cięcia dotykają też menedżerów wysokiego szczebla.
 
AT.3. Solidarność przeciw umowom śmieciowym.
 
NSZZ Solidarność oczekuje działań premiera i prezydenta w sprawie tzw. umów śmieciowych. Piotr Duda poinformował rząd, że chce nowelizacji ustawy o FUS. Chodzi głównie o zapisy uniemożliwiające istnienie tak zwanych umów śmieciowych. Szef Solidarności mówi, że po EURO związek nie zapomniał o swoich postulatach. Ponieważ nic się nie dzieje w tej sprawie, NSZZ "Solidarność" postanawia złożyć skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w sprawie niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Chodzi o dyrektywę 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony. Komisja Europejska jest instytucją odpowiedzialną za kontrolę państw członkowskich Unii w zakresie realizacji przepisów prawa wspólnotowego. Jeżeli stwierdzone zostaje naruszenie, KE przedstawia zarzuty formalne, do których państwo musi się ustosunkować. KE może też wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
AT.4. Sytuacja w OCS. 
 
Zarząd OCS poinformował, że 30 września br. kończy się proces odejść dobrowolnych, z którego do tej pory w 2012r skorzystało ponad 100 pracowników. Trwa ujednolicanie organizacji pracy i zasad wynagradzania pracowników w OCS, w związku z tym  w I kwartale 2012 wprowadzony został nowy Taryfikator stanowiskowy.  Prowadzony jest proces wzmocnienia bezpośredniej obsługi Klientów (Operacje Front Line i Back Line) proponując   pracę w obsłudze wybranym pracownikom funkcji szeroko rozumianego "wsparcia". Osoby te otrzymały już, bądź   otrzymają w ciągu najbliższego okresu propozycję zawarcia porozumienia na zmianę warunków pracy i/lub płacy. W ostatnim czasie spore zamieszanie wywołało zwolnienie trzech dyrektorów regionów OCS : Katowic, Lublina i Poznania. W ramach zmian-CRM w Krakowie podlega dyr. z Olsztyna a CRM z Nowego Sącza - dyr. z Lublina. Zaczyna to przypominać przygotowanie zarządu do wprowadzenia w OCS zmiany struktury z regionalnej na strukturę funkcjonalną. Oficjalnie nie zostało to jeszcze zakomunikowane przez Zarząd. Zmiany te wywołują spore zamieszanie wśród pracowników OCS. Od 1 października rozpocznie się także proces zwolnień grupowych w OCS. Związek nasz nie zgodził się na podpisanie porozumienia w tej sprawie i w związku z tym Zarząd wprowadził decyzją regulamin zwolnień grupowych.
 
AT.5. Ocena PUZP.
 
Zgodnie z § 86 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników TP S.A. Strony Układu powinny dokonać corocznej oceny jego funkcjonowania. W związku z powyższym pracodawca zwrócił się do organizacji związkowych o przesłanie do 24 sierpnia 2012r swoich uwag i opinii na temat funkcjonowania PUZP w TP w okresie ostatnich 12 miesięcy. Powyższe informacje posłużą do przygotowania materiałów na spotkanie w sprawie oceny PUZP. Na chwilę obecną nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące zmian PUZP.
 
AT.6. Szkolenie SIP.
 
Komisja Oddziałowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w  Krakowie z prośbą o przeprowadzenie szkolenia nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Orange Customer Service Sp. z o.o. we wrześniu 2012r. Cel szkolenia: przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Proponowany zakres tematyczny: 
- zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy,
- metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy,
- udział w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
- ochrona prawna społecznego inspektora pracy.
Po uzgodnieniu terminu szkolenia, zwrócę się do nowo wybranych SIP o zgłaszanie swoich kandydatur na to szkolenie.
 
AT.7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
 
Na spotkaniu z dyr. Rolnickim padały pytania dotyczące min. zmian organizacyjnych w TP oraz OCS oraz o zwolnienia pracowników. Dyrektor poinformował, że aktualnie są wręczane tylko pojedyncze wypowiedzenia umowy o pracę, wynikające z likwidacji miejsca pracy.
 
At.8.  Sprawy bieżące.
 
30 sierpnia 2012r odbędzie się we Wrocławiu posiedzenie OMPT NSZZ "Solidarność". Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące. 31 sierpnia 2012r odbędą się obchody podpisania Porozumień Gdańskich. Z tej okazji Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" zaprasza na tą uroczystość. Solidarność Małopolska rozpocznie uroczystości tradycyjnie od mszy św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie odprawionej w piątek, 31 sierpnia br. o godz. 18:30. Po mszy nastąpi przemarsz przy wtórze orkiestry oraz w towarzystwie sztandarów "Solidarności" traktem królewskim na Pl. św. Idziego, gdzie następnie zostaną złożone kwiaty pod Krzyżem Katyńskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków "Solidarności" do wspólnego obchodzenia Dnia Solidarności i Wolności!                              

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO