Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 17 lipca 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1.    Podsumowanie podwyżek wynagrodzeń w TP i OCS.
2.    Informacja na temat wprowadzania procedury zwolnień grupowych w OCS.
3.    Projekt zmian w Grupach Technicznych  Pionu Sieci TP.
4.    Przyjazne miejsce pracy - informacje o projekcie.
5.    Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
6.    Sprawy bieżące.
7.    Wolne wnioski.

AT.1. Podsumowanie podwyżek wynagrodzeń w TP i OCS.

Związki zawodowe otrzymały następującą informację na temat realizacji procesu podwyżkowego w TP w 2012r.:
- średnia wysokość podwyżki  wyniosła - 334 zł,
- liczba podwyżek - 9 946, co stanowi 67% pracowników,
- liczba pracowników przedstawionych do awansu - 640 osób co stanowi 4,0 % pracowników,
- podwyżki w kwocie 100 - 200 zł otrzymało 26% pracowników,
- podwyżki w kwocie 200 - 300 zł otrzymało 26,1% pracowników,
- podwyżki w kwocie 300 - 400 zł otrzymało 15% pracowników,
- podwyżki w kwocie >500 zł otrzymało 19,8% pracowników.
Od podwyżek odwołało się około 50 pracowników. Do chwili obecnej, tylko jedno odwołanie zostało załatwione pozytywnie.
W OCS proces podwyżkowy przebiegał na podobnych zasadach jak w TP.
Podwyżki otrzymało 3 300 pracowników.
Proces podwyżkowy w  br. został zakończony.

AT.2. Informacja na temat wprowadzania procedury zwolnień grupowych w  OCS.

Zarząd Orange Customer Service Sp. z o.o. uchwałą Nr 9/2012 dnia 11 lipca 2012 r. wprowadził regulamin zwolnień grupowych w OCS. Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w Orange Customer Service Sp. z o.o. mogą objąć maksymalnie 350 osób w okresie od 16 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Pracodawca poinformował, że ci pracownicy, którzy nie podpiszą porozumienia oraz wszyscy,  którzy nie zechcą przyjąć oferty pracy w bezpośredniej obsłudze Klienta, będą mieli  możliwość składania wniosków o rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników za  dodatkowym odszkodowaniem.
Pracodawca dopuszcza możliwość wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, stosując następujące kryteria doboru pracowników do zwolnienia:
a) likwidacja stanowiska lub zmiana zadań w zakresie stanowisk kierowniczych w Orange Customer Service Sp. z o.o.,
b) odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę w trybie wypowiedzenia zmieniającego nowych warunków pracy i/lub płacy z przyczyn
niedotyczących pracowników.
2. Wejście w życie zmienionych warunków pracy i/lub płacy nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 01.10.2012 roku.
Przypominamy jednocześnie, że Solidarność nie podpisała porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w OCS w 2012r.

AT.3. Projekt zmian w Grupach Technicznych  Pionu Sieci TP.

Proces zmniejszania stopni zarządzania w TP przebiega już co najmniej od dwóch lat i sukcesywnie pojawiają się różne nowe pomysły w temacie "spłaszczania" struktury.
Podobnie wygląda to też w Grupach Technicznych  Pionu Sieci TP. Pracownicy otrzymywali informacje, o trwających pracach w ich strukturze, ale oficjalnych informacji w tym temacie pracodawca do chwili obecnej nie przedstawił . Gdyby taki proces zachodził ale bez zmniejszania zatrudniania, to proces konsultacji z organizacjami związkowymi jest wtedy znacznie zliberalizowany.

AT.4    Przyjazne miejsce pracy - informacje o projekcie.

Pracodawca przedstawił wyniki prac nad projektem TP pod nazwą; "Przyjazne środowisko pracy TP". Kierownikiem Programu jest Jacek Jedut. Została przeprowadzona wizja lokalna w 54 obiektach TP i oceniony poziom wdrożenia standardów. W skład zespołów wizytujących obiekty wchodzili przedstawiciele związków zawodowych, w tym Solidarności. Zostały zgłoszone wnioski ogólne dla wszystkich wizytujących lokalizacji TP zgodnie z listą kontrolną min. przestrzenie wspólne, kuchnie, pomieszczenia socjalne, toalety, sale konferencyjne. Do końca sierpnia 2012r zostaną uzgodnione zakresy remontów. Pracownicy mieli krytyczne uwagi, że wizytacja obiektów miała miejsce jedynie w 54 jednostkach. Został dokonany pomiar satysfakcji wewnętrznej wdrożonego modelu. Funkcje wsparcia, z którymi pracownicy Orange Polska kontaktują się najczęściej to HR, Administracja i Infrastruktura IT.


AT.5. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Dyrektor Rolnicki odpowiadając na pytania naszych członków poinformował, że proces podwyżkowy w TP i OCS został w br. zakończony i do chwili obecnej odwołało się od braku podwyżki lub w niesatysfakcjonującej pracownika wysokości około 50 osób. Pracownicy krytykowali pracodawcę, że w br. brak było jasnych kryteriów dotyczących podwyżek. O podwyżce pracownika decydowała subiektywna ocena przełożonego. Było też pytanie o pojawiających się plotkach na temat planów powstania 6 "miasteczek TP" w terenie. Miasteczka te miałyby powstać w 2013r i wymieniane się następujące lokalizacje: Poznań, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Katowice i Kraków. Dyrektor nie potwierdził tych informacji. Nie została o nich poinformowana także Rada Pracowników TP. Dyrektor potwierdził natomiast, że został w TP zrobiony przegląd 60 obiektów i są planowane do końca 2012r prace modernizacyjne w niektórych z nich . Była też prośba, żeby pracodawca informował pracowników o wszystkich zmianach, jakie pojawiają się w danym roku w zapisach dotyczących świadczonych usług przez LUXMED. Koleżanka krytykowała zaistniałą sytuację, w której musiała płacić 100 % ceny za lek, ponieważ lekarz pracujący w Luxmedzie nie miał podpisanej stosownej umowy z NFZ. Była też informacja o spotkaniach z pracownikami, jakie miały miejsce w Krakowie w czwartek 12 lipca br. z prezesem Jackiem Kowalskim w ramach "drzwi otwartych HR".

Odejścia w TP

Organizacje związkowe otrzymały od pracodawcy dane na temat realizacji odejść z TP w 2012r na dzień 9 lipca 2012. Przedstawiają się one następująco:
-    decyzje pozytywne dotyczące odejść - 686,
-    wypowiedzenia - 44
.

AT.5. Sprawy bieżące.

KO NSZZ "Solidarność" PT w  Krakowie ustaliła, że pojedzie kilkuosobowa delegacja Prezydium KO na pogrzeb naszej Koleżanki ŚP Danuty Malich, wieloletniej działaczki NSZZ "Solidarność", długoletniej przewodniczącej MKZ Katowice NSZZ "Solidarność" oraz wieloletniej Członkini SKPT NSZZ "Solidarność". Msza Św. oraz pogrzeb odbędzie się w czwartek 19.07.2012r o godz.9.00 w kościele parafialnym  Rybnik-Ochojec.  

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO