Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 19 czerwca 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja na temat sytuacji w OCS.
2. Podwyżki wynagrodzeń w TP i OCS.
3. Projekt zmian w regulaminie pracy TP.
4. Projekt zmian w zakładowym regulaminie premiowania TP.
5. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

AT.1. Informacja na temat sytuacji w OCS.

Pracodawca w OCS rozpoczął procedurę zwolnień grupowych w OCS, zgodnie z stawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 grudnia 1989 r. Zgodnie z Art. 4. w/w ustawy w terminie nie dłuższym niż 20 dni od zawiadomienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, kierownik zakładu pracy i zakładowa organizacja związkowa zawierają porozumienie, lub zostaje wprowadzony regulamin zwolnień grupowych. W dniu 19 czerwca 2012r upłynął termin 20 dniowy na konsultacje. NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że ponieważ obowiązuje do końca września porozumienie, które gwarantuje zatrudnienie pracowników, więc odstąpiła od rozmów w tym temacie. Pracodawca zakładał, że końca br. zwolni do 500 pracowników, w ramach zwolnień grupowych. Solidarność zgłosi do Państwowej Inspekcji Pracy sprzeciw od trybu przeprowadzania zwolnień grupowych w OCS.

AT.2. Podwyżki wynagrodzeń w TP i OCS.

Proces podwyżkowy.
Według informacji uzyskanych od pracodawcy wynika, że proces podwyżkowy w br. w TP  został zakończony. Zostały sporządzone dokumenty kadrowe, informujące pracowników o zmianie wynagrodzenia. Dokumenty te są sukcesywnie wręczane pracownikom. (Podwyżki ma otrzymać minimum 55 % pracowników).

Przedstawiam zasady, na podstawie których miały odbyć się podwyżki w 2012r: 
"a) podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dokonywane będą w oparciu o politykę wynagrodzeń Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach ustalonego dla każdej klasy stanowiska przedziału
określonego w tabelach taryfikatora, stanowiących załączniki do polityki wynagrodzeń i będą dokonywane w oparciu o zapisy polityki wynagrodzeń,
w szczególności ocenę efektywności pracy pracowników przez menedżera, przy wsparciu dostępnych mu narzędzi i systemów oceny.

b) regularne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w latach 2012-2013 będą miały miejsce 1 czerwca każdego roku i będą dokonywane w oparciu o roczną ocenę pracownika.

c) finansowanie podwyżek wynagrodzeń będzie następowało ze środków finansowych płynących m.in. z realizacji programu odejść dobrowolnych.

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych na podwyżki w latach 2012-2013 wyniesie każdego roku trwania Umowy nie mniej niż 4,5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia z umowy o pracę na dzień 31 stycznia roku, w którym dokonywana jest podwyżka. Podwyżki będą miały charakter indywidualny i będą realizowane w oparciu o zasady ustalone w polityce wynagrodzeń TP".
- Chcemy sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda sprawa podwyżek, dlatego zwróciliśmy się do Was o informację, kto nie otrzymał podwyżki. Będziemy ten temat pilotować dalej.
Proces podwyżkowy w OCS przebiega podobnie jak w TP, tylko z nieznacznym opóźnieniem.

AT.3. Projekt zmian w regulaminie pracy TP.

W projekcie aneksu nr 12 do Regulaminu Pracy dla Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
I. §41. Pracodawca udostępnia pracownikowi, w formie elektronicznej, indywidualne comiesięczne informacje płacowe z dokonanych wypłat z wyszczególnieniem naliczonych składników wynagrodzenia oraz dokonanych rodzajów potrąceń.
2. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia pracownikowi do wglądu jego dokumentacji płacowej, przekazania papierowego paska płacowego.
3. Pracodawca ma obowiązek wydania druku RMUA na żądanie pracownika.
II. W § 43 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy Regionalny Kierownik Sprzedaży Aktywnej B2C i SOHO i Regionalny Kierownik Salonów Sprzedaży, pracodawca dopuszcza potwierdzenie obecności w pracy poprzez wysłanie sms-a do przełożonego. Pracownicy ci uzupełniają swoje podpisy na liście obecności za dany miesiąc kalendarzowy najpóźniej do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
III. § 54 otrzymuje brzmienie:
" Do innej odpowiedniej pracy przenosi się:
1.  kobietę w ciąży (...)
2. kobietę karmiącą piersią (...)
IV. § 33  otrzymuje brzmienie:
"Przebywanie pracowników w miejscu świadczenia pracy, poza wyznaczonymi godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przełożonego pracownika, wyrażoną w formie pisemnej."

AT.4. Projekt zmian w zakładowym regulaminie premiowania TP.

Propozycje zmian w zakładowym regulaminie premiowania - zmiany dotyczące pracowników B2B. W drugiej połowie maja odbyło się spotkanie organizacji związkowych w tym temacie. Zostało zgłoszonych kilka uwag do projektu. Ostateczne zmiany do regulaminu premiowania pojawią się prawdopodobnie do końca czerwca br.

AT.5. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Dyrektor Rolnicki odpowiadając na pytania naszych członków poinformował, że na koniec maja br.  675 pracowników złożyło wnioski o dobrowolne odejścia - 565 pracowników dostało zgody na dobrowolne odejście. Z tego 241 pracowników Sprzedaży złożyło wnioski o dobrowolne odejścia a 169 pracowników Sprzedaży dostało zgody na dobrowolne odejście. Zgodnie z Umową Społeczną odejścia z TP S.A. obejmą maksymalnie 1150 pracowników w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

At.6. Sprawy bieżące.

Została przyjęta uchwała upoważniająca dodatkowo Andrzeja Szumca i Marka Mądrzyka do dysponowania kontem KO.
                               
Stefan Kopeć

Przewodniczący KO