Podczas zebrania w dniu 6 czerwca br. omówiono następujące zagadnienia:

 1. Omówienie pikiety z 22 czerwca br w Warszawie.
 2. Informacja na temat negocjacji nad zmianami w PUZP.
 3. Informacja na temat sporu zbiorowego w TP SA.
 4. Informacja na temat procesu podwyżkowego w  2010r.
 5. Przygotowania do pikiety w dniu 14 lipca br pod ambasadą francuską.
 6. Spotkanie z Dyr. HR M.Rolnickim.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.

At.1. Omówienie pikiety z 22 czerwca br w Warszawie.

Pikieta, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2010r w Warszawie przebiegała pod hasłami: stop zwolnieniom-  stop wydzieleniom z TP SA. Wzięło w niej udział ponad 600 osób z całego kraju. Z naszej komisji pojechało na pikietę 70 osób ( 37 z Nowego Sącza i 33 z Krakowa). Wszystkim pracownikom, którzy wzięli w niej udział serdecznie dziękuję. Zapraszam na następną pikietę, która planowana jest w dniu 14 lipca w Warszawie.

At.2. Informacja na temat negocjacji nad zmianami w PUZP.

W dniu 6 lipca br. zakończyły się rozmowy w sprawie rozszerzenia postanowień PUZP na pozostałe spółki Grupy TP. Podpisano uzgodnienie przewidujące rekomendowanie przez TP SA zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PTK Centetel, Contact Center i TP Edukacja i Wypoczynek. Zarząd zarekomenduje w niezmienionej formie zapisy dot. nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych oraz podobne zasady wypłacania odpraw dla zwalnianych pracowników jak w TP ? lecz bez określenia ich wysokości. Decyzje w tej sprawie podejmą, w wyniku osobnych negocjacji, organizacje związkowe i pracodawcy w wym. spółkach. Wysokość odpraw ma być wyższa od obowiązującej w przepisach prawa pracy.
W przypadku przejścia do spółki Virgo sp.z o o. pracowników TP S.A. i PTK Centertel będą ich obowiązywały w pełni zapisy PUZP.
Strona TP podpisała 5-letnia gwarancję (do 31 grudnia 2015r.) dotyczącą nie wypowiadania PUZP i zakładowych układów zbiorowych (UZP), które będą obowiązywać w spółkach Grupy TP.
Warunkiem wejścia w życie zmian w PUZP jest  zwarcie zakładowych układów zbiorowych pracy w wymienionych wyżej spółkach Grupy TP. Rekomendacja Zarządu dot. wprowadzenie UZP dotyczy również pozostałych spółek Grupy, o ile powstaną tam zakładowe organizacje związkowe.
Planowane wejście w życie nowych postanowień PUZP oraz nowych UZP - do 1 marca 2011 r.
Dla pracowników TP nie zmieniają się (proponowane wcześniej przez pracodawcę) zasady i wysokość odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, ani z tytułu odpraw emerytalno-rentowych. Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy będzie jeszcze obowiązywała przez okres 5 lat. Rozszerzono definicje zakładowego stażu pracy.

At.3. Informacja na temat sporu zbiorowego w TP SA.

W dniu 7 lipca prowadzone były rozmowy w ramach sporu zbiorowego z TP i PTK Centertel. Podpisano porozumienie w sprawie przeprowadzenia przez niezależną instytucję badania warunków pracy na stanowiskach pracy w Contact Center.
Strony nie doszły do porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników rekompensującego inflację. Nie uzgodniono również warunków przechodzenia pracowników do firm zewnętrznych. Strona pracodawcy proponuje w tej sprawie zastosowanie przepisów ogólnie obowiązujących, przewidujących jedynie konsultacje. W przypadku braku porozumienia powinien zostać spisany protokół rozbieżności zawierający stanowiska stron. Dalsze rokowania mogą być prowadzone z udziałem mediatora.

Nadal aktualne są poniższe żądania:

 1. W zakresie żądania zawartego w pkt 2 Strony ustalają, że pracownikom przechodzącym do innego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy gwarantuje się zatrudnienie u nowego pracodawcy w okresie 60 miesięcy od dnia przejścia, z wyłączeniem rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52, 53, 55 oraz za wypowiedzeniem przez pracownika lub w trybie porozumienia stron.
 2. W przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej u nowego pracodawcy w okresie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w trybie porozumienia stron za odszkodowaniem w wysokości i na zasadach obowiązujących w TP SA w momencie przejścia do nowego pracodawcy.
 3. Ze względu na utratę  uprawnień wynikających z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym TP SA pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy otrzymują wzrost wynagrodzenie w wys. 7 % liczony od wynagrodzenia zasadniczego pracownika w dniu przejścia do nowego pracodawcy.
 4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustalone z uwzględnieniem ust. 3 nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 60 miesięcy  od dnia przejścia do nowego pracodawcy.
 5. Pracownicy zachowują pakiet opieki zdrowotnej prowadzonej przez LuxMed na warunkach obowiązujących w TP.
 6. Pracownicy zachowują do końca obowiązywania umowy z TP usługi telekomunikacyjne (telefon, neostrada, tv i.in.) po cenach promocyjnych.
 7. Pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy kontynuują swoje zobowiązania dot. udzielonych pożyczek z ZFŚS i CFŚS spłacają je na dotychczasowych warunkach.
 8. Pracownicy zachowują pakiet alokacyjny, na zasadach obowiązujących w TP, przez okres gwarancji zatrudnienia, o której mowa w ust. 1, z możliwością przedłużenia na  kolejne lata.

At.4. Informacja na temat procesu podwyżkowego w  2010r.

W dniu 5 lipca br. pracodawca poinformował o zakończeniu w TP procesu podwyżkowego i podsumował efekty tych podwyżek. W wyniku uzgodnień wzrost środków na podwyżki wyniósł 3,3%. Pozwoliło to rozdysponować podwyżki dla 70% pracowników TP. Minimalna kwota podwyżki wyniosła podobnie jak w roku ubiegłym 100 zł.

At.5. Przygotowania do pikiety w dniu 14 lipca br pod ambasadą francuską.

W dniu 14 lipca 2010 roku w godzinach 13.00-15.00 SKPT NSZZ "Solidarność" organizuje pikietę w Warszawie przed Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie. ul Piękna 1. W pikiecie będą brali udział pracownicy oraz członkowie zakładowych organizacji związkowych działających w firmach z kapitałem francuskim m.in. w Telekomunikacji Polskiej, PTK Centertel, TP EmiTel oraz Elektrowni Rybnik SA, Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pikieta jest wyrazem dezaprobaty dla działań Zarządów tych spółek, która skutkuje stałą redukcją zatrudnienia i kolejnymi wydzieleniami. Odbywa się między innymi pod hasłem "Stop dla wyzysku polskich pracowników"

At.6. Spotkanie z Dyr. HR M.Rolnickim.

Dyr. HR Pan Mariusz Rolnicki  na spotkaniu odpowiadał na szereg pytań dotyczących procesu podwyżkowego w TP oraz min na pytania dotyczące programu Illinois. W temacie procesu podwyżkowego poinformował, że wszyscy pracownicy oprócz Pionu Sieci i Platform Usługowych otrzymali już dokumenty kadrowe o kwocie podwyżki. W PSiPU otrzymają je w tym tygodniu, łącznie z informacją o aktualnej alokacji do nowej struktury PS. Informację o podwyżce otrzyma około 80% pracowników w regionie, bo taka ilość pracowników otrzyma podwyżkę. Związek stoi na stanowisku, że wszystkie zatrudnione w TP osoby powinny otrzymać podwyżkę przynajmniej o wskaźnik inflacji. Kolejne osoby, które zadawały pytania dyrektorowi, wyrażała swoje niezadowolenie z projektu Illinois. Pytali dyrektora, dlaczego nie zostali poinformowani o projekcie wcześniej. Część osób wtedy mogłoby opisać się na ?dobrowolne odejścia?.

At.7. Sprawy bieżące.

Zostały rozpatrzone wnioski o zapomogi losowe. Komisja przyznała ogółem 7 zapomóg losowych dla swoich członków, związanych z akcją powodziową.

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć