Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 22 stycznia 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Zakończenie tematu dotyczącego zmiany Umowy Społecznej.
2. Zwolnienia grupowe w Orange Customer Serwice sp. z o.o.
3. Sytuacja w TP.
4. Sytuacja w Eltel Networks, Planowanie zwolnienia w firmie Plotix Sp. z o.o.
5. Negocjacje zapisów regulaminu premiowania w TP Teltech.
6. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy.
7. Zmiana struktury HR w TP.
8. Sprawy bieżące (rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego).
9. Wolne wnioski.
At.1. Zakończenie tematu dotyczącego zmiany Umowy Społecznej w TP.

W dniu 20 grudnia 2012r zakończyły się negocjacje dot. aneksu do Umowy Społecznej odnośnie podwyżek w roku 2013 w TP SA. Prezes Jacek Kowalski nie zgodził się z propozycją wzrostu wynagrodzeń wyższą niż 2,5 %, obejmującego powyżej 50 % pracowników i podtrzymał uzasadnienie o dużym spadku przychodów w 2013r (MTR - 800 mln zł.).
 • KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie nie widzi konieczności podpisywania obecnie aneksu do Umowy Społecznej. Uważamy, że powinien wcześniej pojawić się komunikat OMPT do naszych Członków z opisem sytuacji i z naszymi propozycjami w tej sprawie, które przedstawialiśmy pracodawcy i ewentualnie wtedy dopiero rozważyć podpisanie aneksu, zważywszy że czas nas nie goni , ponieważ podwyżki i tak mają być od sierpnia br.
Biorąc pod uwagę  mocno niekorzystnego otoczenia dla prowadzenia dalszych ewentualnych działań w 2013r w sprawie wysokości podwyżki, większość organizacji oddziałowych zrzeszonych w OMPT NSZZ "Solidarność" proponuje aneks podpisać i skupić się na sposobie dystrybucji tych skromnych środków. Ich zdaniem większość pieniędzy przeznaczonych na podwyżki w 2013r. powinna trafić do grup pracowników zarabiający poniżej średniej w TP.

AT.2. Zwolnienia grupowe w Orange Customer Service sp. z o.o.

15 stycznia 2013r pracodawca - Orange Customer Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przesłał organizacjom związkowym działającym w OCS zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego w OCS. Zwolnienia grupowe planowane są w terminie od 10 lutego br. do 31 grudnia 2013r. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mówi, że kierownik zakładu pracy i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty zawiadomienia. Termin ten upływa 4 lutego br. Aktualnie odbyło się już 2 spotkania z organizacjami związkowymi w tym temacie tj. 15.01.2013 oraz 22.01.2013r. Strony nie uzgodniły porozumienia w tej sprawie. Planowane jest jeszcze spotkanie 30 stycznia br. oraz 4 lutego 2013r. Naszym zdaniem przedwczesne jest planowanie zwolnień aż 760 pracowników przed ogłoszeniem nowej strategii przez Prezesa Orange Polska Macieja Wituckiego. OMPT NSZZ "Solidarność" na spotkaniu  Komisji w dniu 24 stycznia br. ustali stanowisko Solidarności w tej sprawie.

Stanowisko KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie jakie zostało przyjęte w tym temacie jest następujące:
 • Uważamy, że redukcja zatrudnienia w OCS może się odbyć jedynie kosztem zmniejszenia zatrudnienia osób z outsourcingu,
 • Zwolnienia pracowników etatowych w OCS będą dokonywane tylko na podstawie wyrażenia przez pracownika chęci dobrowolnego odejścia w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników za odszkodowaniem podobnym jak w TP SA.
 • Pracownikom przenoszonym do innej lokalizacji w wyniku zmiany funkcjonalności działania danej lokalizacji zostanie zaproponowany pakiet alokacyjny w wysokości podobnej jak w TP SA.
Nie przyjęcie tych propozycji skutkowało by zdaniem naszej Komisji zorganizowaniem protestu Członków Solidarności pod siedzibą OCS. Negocjacje wysokości odszkodowań oraz pakietu alokacyjnego dla pracowników OCS planowane jest na dwóch najbliższych spotkaniach dotyczących zwolnień grupowych w OCS. O działaniach Związku w tej sprawie informować będziemy na bieżąco.
           
AT.3. Sytuacja w TP.

W styczniu br. odbyły się spotkania kierowników pionów TOK, Pionu Sieci i Pionu Administracji z pracownikami, informujące ich o planowanych zwolnieniach w tych strukturach w br. Wielkość tych zwolnień to średnio 10% stanu zatrudnienia w danej jednostce. Pracownikom dano termin dwóch tygodni na zgłaszanie wniosków o odejścia dobrowolne. Spotkanie kierownictwa Pionu Sprzedaży B2B planowane jest w Krakowie na 29 stycznia 2013r. Według naszych ustaleń wynika, że będzie można także zgłaszać wnioski o odejścia dobrowolne, po otrzymaniu przez pracownika informacji o likwidacji jego stanowiska pracy, z terminem odejścia nie przekraczającym okresu 3 miesięcy od terminu otrzymania informacji. Zdajemy sobie jasno sprawę, że w tak trudnej sytuacji na rynku pracy typowo dobrowolnych zgłoszeń o odejściu za odszkodowaniem będzie bardzo mało. Zdecydowana większość będą to zwolnienia wymuszone likwidacją stanowiska pracy. Związek zrobi maximum działań, by wszyscy członkowie związku mogli utrzymać zatrudnienie.

AT.4. Sytuacja w Eltel Networks, Planowanie zwolnienia w firmie Plotix Sp. z o.o.
   
Komisja nasza wystosowała pismo do Dyrektora Strefy Utrzymania I Konserwacji Sieci Eltel Networks SA w Krakowie ul. Zielińska 3 w sprawie urealnienia liczby uszkodzeń dawanych do realizacji pracownikom w firmie Eltel Networks SA oraz prośbę o skontrolowanie przestrzegania BHP w Strefie Krakowskiej Eltel - występuje brak ręczników, mydła na części obiektów, gdzie przebywają pracownicy Eltel Networks SA. Otrzymałem telefoniczne zapewnienie, że jest możliwe spotkanie pracowników z dyrektorem w obecności przewodniczącego KO NSZZ "Solidarność", jeśli będzie taka wola pracowników i omówienie wszelkich nurtujących ich problemów. W temacie środków czystości padło wyjaśnienie, że Eltel wynajmuje od administracji TP SA obiekty i to na TP spoczywa obowiązek dostarczenia obiektów wyposażonych w środki BHP zgodnie z przepisami.
 • Planowanie zwolnienia w firmie Plotix Sp. z o.o.
Komisja nasza wystosowała także do prezesa zarządu firmy PLOTIX SP. Z O.O.  w Krakowie, ul. Zielińska 3 o zaproponowanie zwalnianym pracownikom przejścia do firmy Eltel Networks za porozumieniem stron, na warunkach podobnych jak w firmie Plotix. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

AT.5. Negocjacje zapisów regulaminu premiowania w TP Teltech.

W firmie TP Teltech trwają już od dłuższego czasu rozmowy w sprawie zapisów regulaminu premiowania. Solidarność stoi na stanowisku, że zapisy regulaminu powinny być podobne jak w TPSA, tak by w określonym czasie wszystkie podmioty z Grupy TP miały podobne regulaminy.
Zapisów regulaminu premiowania nie udało się jeszcze uzgodnić.

AT.6. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje sporo zmian w Kodeksie Pracy. Nowe prawo pracy chcą wprowadzić już wiosną 2013 r. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w przepisach o czasie pracy oraz uregulowanie zasad stosowania tzw. ruchomego czasu pracy. MPiPS  chce wprowadzić zmiany w okresie rozliczeniowym czasu pracy. Projekt przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy zarówno w tzw. podstawowym systemie czasu pracy  (8 godzin na dobę), jak i w systemach równoważnego czasu pracy (do 12 godzin na dobę lub 24 godzin na dobę dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób) i w przerywanym systemie pracy (8 godzin na dobę, z maksymalnie 5-godzinną przerwą). Zmiana ta według ministerstwa ma umożliwić bardziej elastyczną organizację czasu pracy.
 
MPiPS proponuje także wprowadzenie do Kodeksu Pracy  ruchomego czasu pracy w dwóch odmianach:
 • możliwe byłoby takie ustalanie rozkładów czasu pracy, by pracownicy mogli rozpoczynać pracę w poszczególnych dniach o różnych godzinach. Taka praca nie byłaby uznawana za pracę nadliczbową, konieczne jednak byłoby zachowywanie przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowymi i tygodniowym.
 • pracodawca mógłby określić przedział czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę - z zastrzeżeniami jak w pierwszym wariancie.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie zaopiniowało przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z uwagi na niezgodność zawartych w przedmiotowym projekcie rozwiązań, z wiążącymi Polskę przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Przedstawione propozycje wymagają w pierwszej kolejności oceny z punktu widzenia zgodności z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE.L.2003.299.9).

At.7. Zmiana struktury HR w TP.
   
Nowy model obsługi HR  przedstawia się następująco:
Zadania Centrów Operacji HR Centrum, HR Północ i HR Południe zostają połączone w jedno Centrum Operacji HR. Obsługa procesów socjalnych i nadzór nad jej realizacją z Centrów Operacji HR z dniem 1 lutego br. zostaje podporządkowana  pod Dyrektora Departamentu Systemów Wynagrodzeń i Oceny Pracowników M. Chmiela i kier. M. Białeckiego.

At.8. Sprawy bieżące.
 • Przyznano jedną zapomogę losową w kwocie 800 zł.
 • Mój dom, mój prąd! Zbieramy podpisy!
1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno - energetycznego nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen prądu, a polska gospodarka może stracić nawet pół miliona miejsc pracy w ciągu 7 lat. Dlatego powstała Europejska Inicjatywa Obywatelska "Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej". Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.
 
Główne cele to:
 • zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego,
 • zatrzymanie eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne,
 • obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie "nędzy energetycznej", co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych,
 • podpisy będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również drogą elektroniczną w całej Europie.
W Polsce akcję zbierania podpisów w zakładach pracy i na ulicach miast prowadzą przedstawiciele organizacji związkowych. Zbierz podpisy i dostarcz je naszej Komisji a my przekażemy je do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Lista poparcia dostępna jest pod linkiem KK NSZZ Solidarność:
http://solidarnosckatowice.pl/files/baza_plikow/inne/deklaracja_poparcia_EIO.pdf
 • Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Dokładnie 150 lat temu wybuchło najdłuższe ze wszystkich powstań polskich, skierowane przeciwko jednemu z zaborców - Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863r wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Powstanie wybuchło w Królestwie Polskim. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane - Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku. Było największym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. Skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania
Styczniowego.
                                                    
Stefan Kopeć
Przewodniczący KO