Tezy programowe

TEZY PROGRAMOWE
ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI
NSZZ
logo s NA LATA 2017 – 2022
W FIRMACH OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ OMPT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Podstawy przygotowania tez:
Realizując postanowienia Statusu NSZZ „Solidarność” obrony godności, praw i interesów pracowniczych, zwłaszcza postanowienia par.6 wyznaczamy kierunki i cele do realizacji przez związek.

W zakresie:

 • Stabilności zatrudnienia
  - przeciwstawienie się redukcji zatrudnienia poprzez dążenie do utrzymania miejsc pracy oraz przeciwstawianie się likwidacji etatowych stanowisk pracy na rzecz innych form zatrudnienia, (umowy śmieciowe, samozatrudnienie, wydzielenie zadań itp.) poprzez argumentacje, negocjacje, uruchomienie organów zewnętrznych, pikiety, protesty itp. do strajku włącznie.
 • Wzrostu wynagrodzeń
  - dążenie do objęcia podwyżkami zatrudnionych pracowników,
  - dążenie do wyrównania dysproporcji płacowych.
 • Warunków pracy
  - dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy,
  - przeciwdziałanie nienormatywnemu wydłużaniu czasu pracy,
  - poprawa standardów na stanowiskach pracy m.in. w zakresie sprzętu, urządzeń, organizacji pracy.
 • Świadczeń Socjalnych
  - dążenie do funkcjonowania funduszu socjalnego we wszystkich firmach,
  - monitorowanie kierunku i zasad wydatkowania środków socjalnych.
 • Układów Zbiorowych Pracy
  - dążenie do utworzenia branżowego Układu Zbiorowego Pracy (UZP) dla firm z branży telekomunikacyjnej  poprzez współpracę z Krajowym Sekretariatem  Łączności,  Komisją Krajową, organizacjami pracodawców, itp.
  - starania o zakładowe UZP dla pracowników firm, w których nie funkcjonuje,
  - okresowa analiza istniejących UZP oraz realizacja ich zapisów.

W zakresie struktury związku

 • Dokonanie oceny sprawności funkcjonowania struktur.
 • Przeprowadzenie analizy przyporządkowania członków do KO.
 • Wprowadzenie ujednolicenia standardów obsługi członków związku.

W zakresie organizacji i metod pracy

 • Konsultacje i opiniowanie dokumentów  z członkami , władzami  związku i prawnikami związkowymi (kontynuowanie i rozszerzenie dobrych praktyk).

Struktura informacyjna

 • Korzystanie z dotychczasowych i nowych narzędzi: www, facebook, email, komunikator, fora dyskusyjne, blogi, gazetka, tablice informacyjne.
 • Budowa komunikacji związkowej niezależnej od pracodawcy.
 • Pomoc techniczna i wyposażenie.

Budowanie pozycji związku wobec pracodawców i menedżerów  jako merytorycznego, rozważnego i silnego partnera

 • Szkolenia
  - rozszerzenie dotychczasowych szkoleń o oczekiwania KO , przygotowanie pakietu szkoleń dla nowych związkowców.
 • Przygotowanie wariantów rozwiązań na wypadek działań utrudniających działalność związkową lub innych sytuacji kryzysowych.
 • Kontakt z partiami i rządem
  - szukanie wsparcia dla działań związku na rzecz członków Związku we współpracy z Krajowym Sekretariatem  Łączności,  Komisją Krajową, Zarządami Regionów.
 • Współpraca ze związkami krajowymi i europejskimi.

Działania związku

 • Promocja związku
  -
  kontynuacja i intensyfikacja działań w zakresie pomocy prawnej,
  - dokonanie oceny funkcjonowania Solkarty.
 • Rozwój związku
  - pakiet startowy, foldery informacyjne, rozmowy indywidualne.
 • Stworzenie warunków do działania dla zainteresowanych członków
  - wyszukiwanie nowych talentów.
  - szukanie sposobów i motywatorów do zaangażowania,
  - pozyskiwanie informacji zwrotnych o oczekiwaniach i potrzebach.
 • Popieranie inicjatyw w zakresie zmian prawa które chronią miejsca pracy i dbanie o dobro firm w których mamy członków.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami