Dokumenty XII MZD

DOKUMENTY XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność"
Lubniewice 24 - 25.04.2014

 

 Uchwała nr 1

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do niezwłocznego przygotowania planu działań Związku na kadencję 2014-2018 w obronie miejsc pracy w firmach objętych działalnością OMPT.

 

Uchwała nr 2
(w sprawie funkcjonowania organizacji oddziałowych - do użytku wewnętrznego)

 

Uchwała nr 3
(w sprawie zmian Regulaminu OMPT)

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów  OMPT NSZZ "Solidarność" wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność":
1) w § 1:
- ust. 5 otrzymuje brzmienie: Struktura OO może być oparta na właściwości terytorialnej lub funkcjonalnej;
- dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Decyzje o strukturze OO podejmuje Komisja Międzyzakładowa w uzgodnieniu z daną KO;
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Komisja Międzyzakładowa występuje do właściwego Regionu o zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie Organizacji Oddziałowych w uzgodnieniu z daną KO.

 

 Uchwała nr 4
(w sprawie zmian Regulaminu OMPT)

1) § 10 otrzymuje brzmienie: „Delegatów na MZD wybierają członkowie/delegaci OZC/D, wg. klucza liczbowego uchwalonego przez KM, z zachowaniem zasady proporcjonalności”;
2) § 11 otrzymuje brzmienie: „MZD wybiera KM w ilości uchwalonej przez MZD;

 

Uchwała nr 5
(w sprawie ośrodka wypoczynkowego Lubsol - do użytku wewnętrznego)

 

Stanowisko nr 1

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się stanowczo przeciwko zatrudnianiu pracowników na tzw. „umowy śmieciowe” przez firmy wykonujące prace usługowe na rzecz Orange Polska. Uważamy, że w grupie Orange Polska i firmach „podwykonawczych” winni być zatrudnieni pracownicy na umowy o pracę na czas nieokreślony. Brak stabilizacji zatrudnienia wpływa negatywnie na jakość usług Orange Polska.

 

Wniosek nr 1

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zwraca się do Prezydium OMPT o przeciwdziałanie praktykom pracodawcy naruszających szczególną ochronę stosunku pracy społecznych inspektorów pracy i innych chronionych. Przypadki rażącego naruszenia prawa powinny być zgłaszane do PIP lub prokuratury w celu wyegzekwowania przewidzianych prawem sankcji.

 

Wniosek nr 2

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" wnioskuje do Komisji Międzyzakładowej o rozpoczęcie rozmów z pracodawcą OCS w zakresie wprowadzenia zintegrowanego narzędzia monitorującego pracę celem zmniejszenia ilości zadań nałożonych na pracowników a nie związanych z obsługą klienta Orange.

 

Wniosek nr 3

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" wnioskuje do władz OMPT o wprowadzenie zasad informacji i komunikacji do członków związku, szczególnie dotyczy to tworzenia i dystrybucji komunikatów ze wszystkich oficjalnych spotkań przedstawicieli OMPT. Treść tych komunikatów powinna zawierać informacje na temat merytorycznych zagadnień poruszanych na spotkaniu oraz zajmowane stanowiska stron rozmów. Władze OMPT powinny określić też terminy w jakich muszą udzielić odpowiedzi na zadawane pytania przez władze KO.

 

Wniosek nr 4

XII MZD OMPT NSZZ "Solidarność" wnioskuje o monitorowanie zakresu usług medycznych w pakiecie "Luxmed" przez przedstawicieli OMPT oraz przekazywanie informacji o każdej zmianie dotyczącej zakresu usług objętych pakietem "Luxmed".

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami