Regulamin OMPT

REGULAMIN
ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”


Rozdział 1
Postanowienia wstępne oraz struktura organizacyjna


§1

1.Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji (OM) NSZZ „Solidarność” jest organizacją utworzoną na podstawie Statutu NSZZ „Solidarność” oraz zgodnie z uchwałami Komisji Krajowej działającą u pracodawcy Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (TP S.A.).

2.Działaniem OM objęci są także pracodawcy zatrudniający członków Związku, byłych pracowników TP S.A. oraz inni pracodawcy objęci zasięgiem działania organizacji związkowych tworzących OM.

3.Wykaz pracodawców objętych działaniem OM stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.Strukturą wewnętrzną OM są organizacje oddziałowe NSZZ „Solidarność”, zwane dalej OO.

5.Struktura OO może być oparta na właściwości terytorialnej lub funkcjonalnej.

6.Decyzję o strukturze OO podejmuje Komisja Międzyzakładowa w uzgodnieniu z daną KO.

§2


1.OM jest zarejestrowana w Regionie Dolny Śląsk.


2.Komisja Międzyzakładowa występuje do właściwego Regionu o zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie Organizacji Oddziałowych w uzgodnieniu z daną KO.

§3


Siedzibą OM jest miejsce jej rejestracji.

§4


1.Wszelkie prawa, obowiązki i uchwały oraz podjęte na tej podstawie działania prawne i faktyczne przez wchodzące do OM organizacje (między)zakładowe zachowują moc i przechodzą na utworzone z nich organizacje oddziałowe.

2.Powyższe dotyczy także majątku i zobowiązań finansowych organizacji (między)zakładowych.

3.Komisja Międzyzakładowa sceduje na Komisje Oddziałowe kompetencje, o których mowa w Statucie i uchwałach Komisji Krajowej.

4.KM może scedować na komisje oddziałowe inne uprawnienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem postanowień Statutu NSZZ „Solidarność”.

§5

1.OO mogą tworzyć Koła będące ich wewnętrzną strukturą organizacyjną.

2.KO mogą zlecić załatwienie spraw, dotyczących działalności związkowej,Przewodniczącemu lub Komisjom Kół, w uzgodnieniu z KM

§6

Zmiana struktury organizacyjnej OM, o której mowa w §1 ust. 4, wymaga akceptacji Międzyzakładowego Zebrania Delegatów (MZD).

§7

1.OO mogą się łączyć miedzy sobą na podstawie uchwał Komisji Oddziałowych.

2.Zmiany zasięgu działania poszczególnych OO wymagają akceptacji KM.

3.OO mogą tworzyć wspólne reprezentacje, na zasadach ustalonych przez KM.


Rozdział 2
Władze

§8

Władzami OM są:
1)Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, zwane dalej MZD;

2)Komisja Międzyzakładowa, zwana dalej KM;

3)Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna, zwana dalej MKR.

§9

Władzami OO są:
1)Oddziałowe Zebranie Członków/Delegatów, zwane dalej OZC/D;

2)Komisja Oddziałowa, zwana dalej KO;

3)Oddziałowa Komisja Rewizyjna, zwana dalej OKR.

§10

Delegatów na MZD wybierają członkowie/delegaci OZC/D, wg. klucza liczbowego uchwalonego przez KM, z zachowaniem zasady proporcjonalności.

§11

MZD wybiera KM w ilości uchwalonej przez MZD.

§12

MZD wybiera MKR w ilości uchwalonej przez MZD.

§13

Szczegółowe zasady i tryb wyborów władz OM określa Regulamin Wyborczy OM, uchwalony przez KM.

§14

Kadencja OM i OO równa jest kadencji NSZZ „Solidarność”.

§15

Do kompetencji MZD należą:
1)uchwalanie programu działalności OM,

2)uchwalanie Regulaminu OM i jego zmian;

3)podejmowanie uchwał, stanowisk, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa dla innych organów;

4)wybór przewodniczącego KM;

5)wybór członków KM, MKR oraz delegatów na WZD SKPT;

6)rozpatrywanie sprawozdań z działalności KM i MKR;

7)inne sprawy wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”.

§16

Do zakresu działania KM należą:
1)realizacja postanowień MZD;

2)wybór członków Prezydium;

3)uchwalanie budżetu i zarządzanie majątkiem OM;

4)podejmowanie decyzji dot. kompetencji OO, z uwzględnieniem postanowień §4 Regulaminu;

5)okresowa ocena pracy Prezydium;

6)występowanie wobec pracodawców objętych obszarem działania OM w zakresie uzgodnionym z KO;

7)podejmowanie innych działań na podstawie uchwał KM i w porozumieniu z KO lub przekazanych przez KO;

8)reprezentowanie OM i OO na zewnątrz;

9)ustalanie wytycznych bieżącej działalności OM;

10)podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w ustawie  z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

11)inne sprawy wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”.

§17

1. Do zakresu działania MKR należą:

1)kontrolowanie KM i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Regulaminu;

2)kontrolowanie KM i jej Prezydium w zakresie zgodności działania ze statutem NSZZ „Solidarność” i uchwałami władz wyższego szczebla;

3)kontrolowanie zgodności działań OO i jej organów z uchwałami KM i MZD.

4)inne sprawy wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”.

2. MKR podejmuje działania o których mowa w ust. 1 pkt 3, a także inne należące do kompetencji OKR, na podstawie:

1)wniosku odpowiedniego OZD;

2)wniosku KM;

3)z własnej inicjatywy.

3.MKR ma prawo dokonać kontroli w jednostce organizacyjnej niższego stopnia oraz zlecić dowolnej OKR podjęcie odpowiednich działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień.

4.MKR może powołać zespół mediacyjny, w składzie przez siebie ustalonym, do rozpatrywania konfliktów wewnątrzzwiązkowych.

§18

Do kompetencji OZD należą:
1)wybór przewodniczącego KO;

2)wybór członków KO, OKR oraz delegatów na MZD OM i WZD Regionu;

3)rozpatrywanie sprawozdań z działalności KO i OKR;

4)podejmowanie uchwał, stanowisk, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów wynikających z §4 Regulaminu;

5)inne sprawy wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”.

§19

Do zakresu działania KO należą:
1)realizacja postanowień MZD i OZD;

2)wybór członków Prezydium KO;

3)uchwalanie budżetu i zarządzanie majątkiem OO;

4)występowanie wobec pracodawców zgodnie z udzielonymi kompetencjami, o których mowa w § 4.

5)podejmowanie innych działań na podstawie uchwał KO i w porozumieniu z KM lub przekazanych przez KM;

6)występowanie wobec właściwych miejscowo Zarządów Regionu.

§20

1. Podstawowym obowiązkiem każdej OKR jest kontrola działalności odpowiednich władz wykonawczych w zakresie działalności finansowej oraz zgodności działalności z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność” i uchwał władz zwierzchnich.

2. Do zakresu działania OKR należy w szczególności:

1)kontrolowanie KO i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Regulaminu;

2)kontrolowanie zgodności działań KO i jej Prezydium z uchwałami KM i MZD;

3)podejmowanie działań, o których mowa w §19 ust 3 Regulaminu.

3.OKR może powołać zespół mediacyjny, w składzie przez siebie ustalonym, do rozpatrywania konfliktów wewnątrzoddziałowych.

§21

Pracami KM i Prezydium kieruje przewodniczący KM, a w razie konieczności jego zastępca lub wyznaczony członek Prezydium.

§22

1.Organizacja pracy KM i jej Prezydium jest uchwalana przez KM.

2.Organizacja pracy KO i jej Prezydium jest uchwalana przez KO i przekazywana do KM.

3.Liczbę członków Prezydium ustala odpowiednio KM lub KO.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§23

1.Majątek i fundusz OM powstaje ze  składek członków OO, zapisów, darowizn  i dotacji.

2.Wysokość składek odprowadzanych przez OO na rzecz OM uchwala MZD.

3.Sposób odprowadzania składek na rzez OM ustala KM.

4.Składki członków związku gromadzone są na rachunkach bankowych właściwych terytorialnie OO oraz OM.

5.Decyzje dotyczące majątku OO i sposobu jego gromadzenia, podejmuje KO.

4.Fundusze OM są przeznaczone na finansowanie działalności statutowej OM i OO.

5.KM jest upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie wydatkowania środków finansowych przez OO na wypłaty statutowe oraz bonusy przeznaczone dla wszystkich członków związku.

6.Obowiązek prowadzenia sprawozdawczości  wobec urzędu skarbowego spoczywa na KM, a KO są zobowiązane dostarczać pełną dokumentację księgową za rok obrachunkowy do końca lutego następnego roku.

§24

Wzajemne relacje między KM a KO dotyczące rokowań i negocjacji z pracodawcami określa Procedura negocjacji uchwalona przez KM w porozumieniu z KO.

§25

W spawach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub spraw spornych dotyczących jego interpretacji, decyzje podejmuje KM w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność”.

§26

Niniejszy Regulamin OM wchodzi w życie po uchwaleniu przez MZD.

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014r.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami