Międzysektorowe wytyczne UE dotyczące przemocy i nękania w miejscu pracy

W dniach 6 i 7 listopada 2023 w Paryżu odbyła się konferencja końcowa na temat "Eliminacji przemocy i nękania w świecie pracy" przy współudziale przedstawicieli KSPT NSZZ "Solidarność". 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez UNI EUROPA i pracodawców, pierwszych międzysektorowych wytycznych UE zapobiegających przemocy w stosunkach pracy.

Prace nad tym projektem trwały ponad 2 lata, obejmowały ogólnoeuropejskie konsultacje, badania, ankiety. Wyniki wspólnej pracy i zastosowanych rozwiązań w firmach z wielu krajów Europy zostały przedstawione na konferencji w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przez przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców,
 z sektorów: telekomunikacji, gier, projektowania graficznego, opakowań, finansów i handlu.

Temat przemocy, mobbingu, molestowania pokazano nie tylko w odniesieniu do kobiet, chociaż to w dalszym ciągu najbardziej obszerny i najtrudniejszy temat, ale też na kilku płaszczyznach w szeroko rozumianych relacjach:

 • pracodawca – pracownik
 • pracownik – pracownik
 • pracownik – pracodawca

Warto również zwrócić uwagę na wielowątkowość rozważań na temat przemocy i dyskryminacji - to problem dotyczący nie tylko   miejsca pracy, ale również przemocy domowej w kontekście miejsca pracy, dojazdu z i do pracy, przemocy ze strony osób trzecich, czy zagrożeń związanych z pracą zdalną – do tej pory niepostrzeganą jako czynnik ryzyka.

Podpisane wytyczne opierające się na Konwencji 190 UE (MOP)dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy. Są pierwszym tego rodzaju narzędziem, drogowskazem w jaki sposób zmierzyć się z problematyką i eliminacją szeroko rozumianej przemocy w świecie pracy, jak postępować w przypadku zetknięcia się z tym problemem, jak zapewnić ochronę i wsparcie ofiarom i przede wszystkim jak jej zapobiegać. W toku rozmów, paneli dyskusyjnych, Strony zgodnie potwierdziły, że potrzebne jest współdziałanie pracodawców, pracowników i partnerów społecznych.

Uwypuklono rolę związków zawodowych, które poprzez jawną krytykę przemocy, mobbingu, molestowania, poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe we własnej strukturze, mogą przyczyniać się do ograniczenia tego problemu.

Zalecenia obejmują:

 • Strategię operacyjną:
  opracowanie, wdrożenie i monitorowanie przez partnerów społecznych strategii, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć.
 • Równowagę płci na stanowiskach kierowniczych:
  promowanie równowagi płci poprzez mianowanie równej liczby kobiet na stanowiska kierownicze wyższego szczebla w strukturach pracodawcy i strukturach związków zawodowych.
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami:
  wymiana najlepszych praktyk, w tym zapisów układów zbiorowych dotyczących przemocy ze względu na płeć.
 • Świadomość i szkolenia:
  podnoszenie świadomości i zapewnianie szkoleń dla menedżerów i osób na stanowiskach kierowniczych.
 • Kodeksy postępowania:
  tworzenie kodeksów postępowania lub innych dokumentów związanych z zapobieganiem przemocy ze względu na płeć.
 • Zmiana kultury korporacyjnej:
  opracowanie, kompleksowej strategii korporacyjnej, sprzyjającej zaufaniu, wsparciu i ochronie, promowanie braku tolerancji wobec wszelkich form przemocy i molestowania

Firma, która szuka tylko zysku, będzie zawsze uboga. To pracownicy i ich zaangażowanie są kluczowym elementem, najważniejszym kapitałem, bez którego nie ma wyników, nie ma zysku, nie ma postępu ekonomicznego. Dlatego tak ważne jest dbanie o ich dobro i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy bez przemocy i dyskryminacji.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami