Drukuj

Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 21 października 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja ze spotkania Przewodniczących ZZ z prezesem Bruno Duthoit.
2. Projekt uchwały wyborczej OMPT.
3. Wybory Rady Pracowników w Eltel Networks SA.
4. Wybory Zakładowego SIP Eltel Networks.
5. Paczki świąteczne.
6. Zmiana nazwy TP S.A. na Orange Polska.
7. Informacje z MZD MOZ NSZZ "Solidarność".
8. Sprawy bieżące  (Uchwała Nr 58/2013 ZRM NSZZ "Solidarność").
9. Wolne wnioski.

At.1. Informacja ze spotkania Przewodniczących ZZ z prezesem Bruno Duthoit.

W dniu 15 października br. odbyło się w Warszawie spotkanie Przewodniczących ZZ działających w TP SA z prezesem Bruno Duthoit. Spotkanie miało mieć w założeniu czysto kurtuazyjne spotkanie, gdzie strony spotkania miały okazję się poznać i usłyszeć krótką informację prezesa Bruno Duthoit na temat planowanych działań Zarządu TP pod nowym kierownictwem. Dla prezesa firmy najważniejsze jest zwiększenie przychodów, dlatego będzie bardzo mocno przyglądał się także poziomowi kosztów. Nie jest tajemnicą, że jeszcze w br. zarząd będzie chciał rozmawiać z organizacjami związkowymi na tematy poziomu zatrudnienia. Nasza Organizacja Oddziałowa zawsze stała na stanowisku, że największym dobrem jest stabilne zatrudnienie i zawsze negatywnie wypowiadaliśmy się do propozycji tzw. "zwolnień dobrowolnych". Pracodawca zapowiedział także wprowadzenie od grudnia elektronicznej ewidencji czasu pracy w TP. Ze spotkania z prezesem będzie przedstawiona prezentacja, którą prześlemy niezwłocznie, po jej otrzymaniu.

At.2. Projekt uchwały wyborczej OMPT.

Przewodniczący Komisji Wyborczej OMPT NSZZ Solidarność kadencji 2010 - 2014, Stanisław Kiezik przedstawił projekt uchwały wyborczej na kadencję 2014-2018. Uchwała wzbudziła sporo emocji. Projekt wyznacza 18 okręgów wyborczych wyboru władz organizacji oddziałowych w Zakładach pracy objętych działaniem OMPT NSZZ Solidarność oraz 10 okręgów wyborczych wyborów delegatów na MZD .

Ustala następujący kalendarz wyborczy:
a) wyborcze oddziałowe zabrania członków/delegatów/ elektorów - do 28 lutego 2014 r.,
b) wyborcze międzyzakładowe zebranie delegatów OMPT ? do 31 marca 2014 r.;

Zebranie KO przyjęło uwagi do projektu tej uchwały, które przesłano do członków OMPT. Zakłada ono klucz wyborczy na delegatów na MZD OMPT w liczbie 1 delegat na rozpoczęte 50 członków związku i rezygnację z wyboru elektorów. Zatwierdzenie uchwały dotyczącej wyborów w KMPT NSZZ Solidarność na kadencję 2014 ? 2018 nastąpi na najbliższym zebraniu OMPT, które przypuszczalnie odbędzie się w listopadzie br. Na tym zebraniu powinno się także odbyć powołanie Międzyzakładowej Komisji Wyborczej na nową kadencję Związku.

At.3. Wybory Rady Pracowników w Eltel Networks SA.

W ustawowym terminie nie zostało zgłoszonych się siedmiu kandydatów, przewidzianych ustawą do Rady Pracowników Eltel Networks SA. - Aktualnie pracodawca stoi na stanowisku, że w przypadku braku pełnej obsady kandydatów do rady należy uznać, że nie może ona zostać wybrana. Wobec powyższego, proces wyborczy musi się odbyć od początku. Ustawa wprowadza wprawdzie sztywny termin 21 dni na zgłaszanie kandydatów na członków rady,  (termin ten biegnie od momentu powiadomienia przez pracodawcę o terminie wyborów),  ale naszym zdaniem nie ma żadnych przeszkód, aby został on przedłużony.

At.4. Wybory Zakładowego SIP Eltel Networks.

Przewodniczący GKW SIP w Eltel Networks SA wystosował informację na temat wyborów zakładowego SIP o następującej treści: ?W związku z planowanym w dniu 17.10.2013 r. zebraniem mającym na celu wybór Zakładowego SIP w Eltel Networks SA jako Przewodniczący GKW SIP stwierdzam, że:

1. Oddziałowe Komisje Wyborcze dostały pisma od przedstawicieli pracodawcy, w których była zawarta informacja o nie wyrażeniu zgody na udział wybranych SIP w zebraniu wyborczym.
2. Do godz. 14.00 żaden z wybranych SIP uprawnionych do wyboru Zakładowego SIP nie stawił się w miejscu zebrania wyborczego (Warszawa ul. Nowogrodzka 45).
3. Nie został dokonany wybór Zakładowego SIP w Eltel Networks SA , co stanowi złamanie harmonogramu wyborów SIP.
4. W ww. sytuacji konieczne jest w trybie pilnym powiadomienie organizatorów wyborów o zaistniałej sytuacji oraz zwołanie GKW celem uzgodnienia dalszych kroków zmierzających do zakończenia procedury wyborczej.
Nadmieniam, że pracodawca złamał :
1.Ustawę o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r.(Dz. U. Z dnia 30 czerwca 1983 r.).

At.5. Paczki świąteczne.

W dniu 21.10.2013r została przyjęta uchwała Rady KO, która upoważnia władze KO do przygotowania paczek świątecznych dla Członków  Solidarności Komisji Oddziałowej w wysokości 70 zł na osobę. Wydawanie paczek rozpocznie się w drugiej połowie listopada i potrwa do polowy grudnia br, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

At.6. Zmiana nazwy TP S.A. na Orange Polska.

Plan połączenia TP, PTK, Orange Sp. z o.o. został ogłoszony w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" Nr. 178 dnia 13 września 2013 roku. Zmiana nazwy pracodawcy dla umów o pracę nie wiąże się z koniecznością anektowania umów o pracę.  W TP informacja o zmiany nazwy TP została umieszczona w INTRANECIE , link: http://ipk.centertel.pl/taurus/scorpius/prod/default,960361 . Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,( dotyczy to pracowników PTK) obliguje zarówno nowego jak i dotychczasowego pracodawcę do dopełniania obowiązku informacyjnego wobec pracowników. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powoduje, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy zawartych pomiędzy starym pracodawcą a jego pracownikami. Dla pracowników PTK  nie zmienią się warunki umowy: stanowisko, czas trwania, wynagrodzenie. Przejście na nowego pracodawcę nastąpi na podstawie  Art.23' kodeksu pracy. Po przejściu pracowników PTK do TP, od 1.01.2014 wszystkich pracowników będą obejmowały takie zasady jak obecnie w TP.

Pracodawca TP na stronie intranetowej : http://ipk.centertel.pl/taurus/scorpius/prod/default,960361 poinformował pracowników że: poniższe pozostają bez zmian:

Świadczenia, które są korzystniejsze w TP, będą obowiązywały także wszystkich pracowników PTK po 1.01.2014 np. Program Emerytalny.

At.7. Informacje z MZD MOZ NSZZ "Solidarność".

4 października 2013r. odbyło się  XI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ "Solidarność" w Lubniewicach. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności Rady OMPT NSZZ "Solidarność" przedstawił Jerzy Iwaszkiewicz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OMPT NSZZ "Solidarność" przedstawił Marek Remisiewicz. Omówiono także funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego LubSol, będącego własnością OMPT. Podsumowano dotychczasową działalność Związku a po omówieniu sytuacji w firmach Grupy Orange oraz firm z nią współpracujących wypracowano przyjęte dokumenty.

DOKUMENTY XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność":
Apel - do pracowników Eltel Networks SA o poparcie kandydatów NSZZ "Solidarność" do Rady Pracowników .

Uchwały:
Nr 1 - zobowiązanie Prezydium OMPT, aby podjęło działanie w sprawie odwołań związkowców, którzy nie otrzymali podwyżki płac w 2013r,
Nr 2 - zobowiązanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej do wystąpienia do zarządu TP SA o możliwość wniesienia swoich propozycji do przygotowywanego systemu motywacyjnego dla pracowników firm outsourcingowych świadczących pracę na rzecz TP SA,
Nr 3 - upoważnienie Komisji Oddziałowych do przeprowadzenia wspólnej kampanii wspierającej kandydatów NSZZ "Solidarność" do Rady Pracowników Eltel Networks SA.

Stanowiska:
Nr 1 - nie zawieranie niekorzystnych dla pracowników porozumień z kierownictwem zakładów pracy, w których pracownicy są objęci ochroną OMPT, w oparciu o ustawę o elastycznym czasie pracy,
Nr 2 - przeciwstawianie się zwolnieniom w firmach objętych działalnością OMPT,
Nr 3 - przeciwstawianie się przerzucaniu kosztów umowy utrzymaniowej zawartej między TP SA a Partnerami Technicznymi na pracowników w formie kar finansowych,
Nr 4 - przeciwstawianie się dalszym zwolnieniom pracowników Grupy Orange.

At.8.Sprawy bieżące.

a).Uchwała Nr 58/2013 ZRM NSZZ "Solidarność".
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" powołał na kadencję 2014 ? 2018 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:
1.Anna Skólska Przewodnicząca, członkowie : .Adam Lach, Andrzej Szkaradek, Romuald Jewuła, Ryszard Pietrzyk , Andrzej Gębara, Henryk Łabędź, Barbara Porzuczek.
b). Sprawa w Sądzie Pracy o odszkodowanie - Sąd pierwszej instancji uznał pozew naszej Członkini KO za zasadny. Pracodawca OCS odwołał się do Sądu drugiej instancji. Sąd drugiej instancji oddalił powództwo i obciążył ją kosztami procesowymi. Czekamy na uzasadnienie wyroku.
c). Rada KO przyjęła uchwałę o przedłużeniu o 1 rok umowy na dwa telefony komórkowe do obsługi KO.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO