Drukuj

Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 11 lipca 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja po spotkaniu OMPT NSZZ "Solidarność".
2. Powołanie międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na szczeblu krajowym.
3. Umowa na zorganizowanie imprezy integracyjnej KO.
4. Spotkanie z Dyr. HR.
5. Sprawy bieżące . Informacje prasowe na temat zmian prezesa TP. Bruno Duthoit zastąpi Macieja Wituckiego?
6. Wolne wnioski.

At. 1. Informacja po spotkaniu OMPT  NSZZ "Solidarność".

26 czerwca 2013r odbyło się w Warszawie spotkanie OMPT NSZZ "Solidarność". Omówiono następujące tematy:

1.  Sprawy socjalne.
2.  Sprawy Pracownicze w TP, Eltel, Wafro.
3.  Informacja na temat spółki  "LubSol".
4.  Sprawy Socjalne.

Rada OMPT zapoznała się z ustaleniami uczestników warsztatów socjalnych zorganizowanych przez pracodawcę TP w dniach 24-25 czerwca. Wzięli w nich udział przedstawiciele TP i organizacji związkowych. Tematem warsztatów była m.in. informacja nt. audytu zewnętrznego działalności socjalnej w TP. Zastrzeżenie dot. takich spraw jak: komunikacja do pracowników, przetargi na obsługę imprez socjalnych, zapomogi, pożyczki. Zaproponowano nowe zasady przeprowadzania przetargów poprzez zespoły ofertowe (centralny i regionalne) składające się z przedstawicieli pracodawcy i organizacji związkowych. Zmianie ulęgną zasady pokrywania kosztów transportu na imprezy centralne organizowane z środków przeznaczonych m.in. na zawody sportowe. Pracodawca proponuje organizowanie wspólnych imprez w ramach spółek Grupy Orange - nie godzi się jednak na utworzenie jednego funduszu socjalnego oraz przeznaczenie dodatkowych środków z zysku TP na dofinansowanie działalności socjalnej w pozostałych spółkach (poza TP). W najbliższym czasie zostaną przedstawione organizacjom związkowym do konsultacji i uzgodnienia zmiany w regulaminach socjalnych (TP, OCS, PTK). Przygotowana zostanie ankieta skierowana do pracowników nt. oczekiwań dot. równych form działalności socjalnej. Według słów pracodawcy, oferta imprez będzie się ukazywać co tydzień na stronie intranetowej w zakładce "Oferta dla Ciebie". Jest także pomysł pracodawcy, żeby można z funduszy CFW dofinansowywać pobyty pracowników TP w ośrodkach socjalnych TP sprzedanych innym firmom.

Sprawy Pracownicze w TP, Eltel.

TP SA.

W trakcie spotkanie omówiono sytuację pracowniczą, szczególnie w zakresie redukcji zatrudnienia, zmiany warunków pracy, oraz terminów odejść dobrowolnych. Dotarły sygnały o planowanej dodatkowej redukcji zatrudnienia w TOK (ok. 20 dodatkowych etatów w GWT) w związku z łączeniem tych struktur w częścią PSiPU. Dodatkowa redukcja nie była komunikowana  Radzie pracowników w trakcie konsultacji w sprawie zmian organizacyjnych w PSiPU i TOK. Przewodnicząca zdała relację ze spotkania Europejskiej Rady Zakładowej Grupy FT (w dniach 18-20 czerwca w Warszawie) oraz z Bruno Mettlingiem - wiceprezesem ds. Zasobów Ludzkich Grupy France Telecom-Orange. Zwrócono uwagę na różnice w mobilności zawodowej w FT i TP (w FT mobilność kierowana jest do pracownika wraz z rodziną). Przedstawiono informację ze spotkania prezesa Macieja Wituckiego z przewodniczącymi organizacji związkowych i przewodniczącym Rady Pracowników w dniu 21 czerwca. Spotkanie poświęcone było tematyce strategii, w tym także sytuacji firmy po wygaśnięciu porozumienia z UKE. Prezes poinformował o planowanych na jesień rozmowach na temat zatrudnienia w roku 2014. Przedstawiono informację z kontroli PIP, która nie wniosła zastrzeżeń  do aplikacji urlopowej w obecnej formie. Członkowie KM odnieśli się do niej krytycznie.

Eltel

W spółce Eltel ma być wprowadzona kara kodeksowa za nieprawidłowości w realizacji zadań, w wyniku których firma poniesie karę, nałożoną przez TP. Przez pierwsze trzy miesiące pracownicy będą otrzymywać informację o takich zdarzeniach. Po okresie wstępnym, zostanie wdrożone karanie pracowników za szkody wyrządzone firmie. Kary nie mogą być wyższe niż przewiduje kodeks pracy. Zasadność stosowania kar przez pracodawcę bada pod względem prawnym prawnik Solidarności. W najbliższym czasie odbędą się wybory SIP w spółce Eltel Networks. Zostanie też przesłany do prezesa spółki Regulamin Wyborów SIP na kolejną czteroletnią kadencję.

Informacja na temat spółki  "LubSol"

Audyt finansowy wykazał  nieprawidłowości w spółce "LubSol", w wyniku czego został powołany zarząd komisaryczny w tej spółce. Spółka "LubSol" funkcjonuje w dalszym ciągu jednak normalnie  i serdecznie zaprasza do skorzystania z wypoczynku wszystkich Członków Naszego Związku "Solidarność" w Ośrodku Wypoczynkowym Spółki "LubSol", dla których przygotowane zostały specjalne rabaty pobytu.
Propozycja rabatów dla naszych członków związku.
- 30% rabatu  na usługę noclegową  (przy pobycie min. 3 doby)
- 35% rabatu  na usługę noclegową  (przy pobycie min. 3 doby z wyżywieniem)
Szczegóły wypoczynku dostępne są na stronie: http://www.lubsol.pl/

At. 2. Powołanie międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na szczeblu krajowym.

11 lipca 2013r W Warszawie rozpoczęły się obrady Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Wcześniej w warszawskiej siedzibie "S" miało miejsce spotkanie sztabu protestacyjnego NSZZ "Solidarność". Tematem spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego jest sytuacja po zawieszeniu udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i innych instytucjach dialogu społecznego w Polsce oraz działania, które centrale związkowe będą wspólnie podejmować w najbliższym czasie. Rząd wykorzystywał Trójstronną Komisję do arbitralnego prezentowania swoich rozwiązań bez jakiejkolwiek przestrzeni negocjacyjnej. Nawet nieliczne wspólne ustalenia nie były realizowane. Dotyczyło to:

  • przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej (związki zawodowe przygotowały odpowiednie projekty),
  • ograniczenia bezprawnego stosowania "śmieciowych" umów o pracę,
  • pełnej realizacji pakietu antykryzysowego, rząd nie podjął spraw korzystnych dla pracowników,
  • pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz kolei,
  • podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych,
  • pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa liderów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w której udział wzięli:

  • Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność",
  • Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  • Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

Została przekazana informacja, że 11 września odbędzie się duża akcja związkowa  w Warszawie. Kolejne, robocze spotkanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego  odbędzie się 18 lipca br.

At. 3. Umowa na zorganizowanie imprezy integracyjnej KO.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 14 -15 września br. odbędzie się wycieczka na Morawy. Została zaakceptowana umowa na realizację tej imprezy z biurem podróży "Robinson" z Krakowa. Osoby, które zadeklarowały wyjazd na wycieczkę, proszone są o wpłatę ustalonej kwoty za uczestnictwo w wysokości 50 zł. na konto KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie lub do kasy związku najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2013r.

At.4. Spotkanie z Dyr. HR.

Spotkanie z dyr. HR nie odbyło się .

At. 5. Sprawy bieżące.

Informacje prasowe na temat zmian prezesa TP.

- Czy Bruno Duthoit zastąpi prezesa TP Macieja Wituckiego, zastanawiają się media, po opublikowaniu przez "Puls  Biznesu" artykułu prasowego na ten temat. Według informacji "Pulsu Biznesu", listopadowy, siódmy jubileusz prezesa TP Macieja Wituckiego będzie ostatni, ponieważ we władzach France Telecom ponoć zapadła decyzja o zmianie szefa. Formalnie ma do niej dojść jesienią, ale zostanie ogłoszona wcześniej. Dyrektor PR Orange Polska nie komentuje sprawy.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO