Drukuj

Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 20 luty 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Porozumienie w sprawie warunków odejść dobrowolnych w Orange Customer Serwice sp. z o.o.
2. Przyjęcie budżetu KO za 2012r.
3. Zatwierdzenie budżetu KO na 2013r.
4. Zmiany Organizacyjne w Grupie TP.
5. Wybór nowego członka Komisji Opiniującej ZFŚS w TP.
6. Sekcja Regionalna.
7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.

At.1. Porozumienie w sprawie warunków odejść dobrowolnych w Orange Customer Service sp. z o.o.

Spółka Orange Customer Service zapowiedziała zwolnienia grupowe w pierwszej połowie tego roku. W skali całego kraju pracę miało pierwotnie stracić w sumie 760 osób. W konsekwencji rozmów związków zawodowych z Pracodawcą, zmniejszył ilość Pracowników objętych zwolnieniami grupowymi z 760 do 540. Pierwotna propozycja porozumienia w zakresie warunków odejść dobrowolnych znacząco uległa zmianie. Ostateczna wersja jest adekwatna do zapisów dokumentu obowiązującego w TP min. osłony socjalne i świadczenia alokacyjne.

Duże zamieszanie spowodowała informacja związana z planowaną likwidacją placówek zatrudniających mniej niż stu pracowników. Ich zadania mają przejąć centra kompetencji zlokalizowane w dużych miastach. Zdaniem spółki ma to przynieść znaczne oszczędności. Jednym z oddziałów zagrożonych likwidacją była placówka w Nowym Sączu. Ostatecznie lokalizacja po wielu bataliach pozostaje. W planach pozostaje jednak  likwidacja kilku placówek w Polsce. Od 1 marca br. w trybie art.23.1 "przejętych" będzie do OCS około 180 pracowników z Contact Center.

AT.2. Przyjęcie budżetu KO za 2012r.

Rada KO rozpatrzyła sprawozdanie przewodniczącego i skarbnika KO z wykonania budżetu Komisji za 2012r. Komisja Rewizyjna skontrolowała także prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uchybień nie stwierdziła. W konsekwencji została przyjęta uchwała o przyjęciu budżetu KO za 2012r - bez uwag.
           
AT.3. Zatwierdzenie budżetu KO na 2013r.

Został przyjęty nowy budżet na 2013rok. W planach budżetu znalazły się takie pozycje jak :

  • Zasiłki statutowe, zapomogi losowe.
  • Szkolenia.
  • Paczki dla dzieci oraz emerytów i rencistów.
  • Imprezy kulturalne oraz spotkania integracyjne, wycieczka ( czerwiec br.).

AT.4.    Zmiany Organizacyjne w Grupie TP.

Zarząd TP SA poinformował o planowanym połączeniu z PTK Centertel sp. z o.o. z TP S.A. Polegać to  ma na przeniesienie majątku PTK Centertel na TP. Sposób połączenia PTK Centertel będzie dla pracowników najprawdopodobniej w trybie art.23.1 KP. Po połączeniu staną się oni pracownikami TP. Prace nad połączeniem trwają już od początku roku. Formalne połączenie nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2014 roku.
- Oficjalnie związki zawodowe nie otrzymały jeszcze formalnego powiadomienia, jakie jest wymagane w takiej sytuacji przez Art. 26 Ustawy o Związkach Zawodowych. Spotkanie pracodawcy ze związkami zwodowanymi w temacie strategii TP na lata 2013 - 2016 odbędzie się 26 lutego br. co będzie okazją do omówienia sytuacji pracowników z łączonych spółek. Aktualnie trwają także prace nad zmianami organizacyjnymi w Pionie TOK oraz Pionie Sprzedaży. Wszystkie te zmiany niosą niestety redukcje zatrudnienia w wielu komórkach organizacyjnych. Na chwilę obecną nie ma projektów, w których planowane byłyby wydzielenia z TP do GTP.

AT.5. Wybór nowego członka Komisji Opiniującej ZFŚS w TP.

Wybór nowego członka Komisji Opiniującej ZFŚS w TP nastąpi na następnym zebraniu KO w marcu br.

AT.6. Sekcja Regionalna.

Wybory do Sekcji Regionalnej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" na kadencję 2010- 2014 nie odbyły się w przewidzianym terminie, ponieważ Komisja Oddziałowa Lublin oraz KO Publitel podjęły uchwałę o wystąpieniu z SR. W/w Komisje nie wybrały także delegatów na WZD SR. Delegatów na WZD SR nie wybrała także KO Rzeszów i KO Nowy Sącz. Protokół z wyborów 6 delegatów na WZD SR przedstawiła tylko KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie. Jeśli KO Nowy Sącz wybierze w pierwszej połowie br. delegata na WZD SR, to takie wybory przeprowadzone zostaną jeszcze w  tym półroczu.

At.7. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Odpowiadając na pytania Dyrektor Regionu HR omówił zmiany w strukturze HR, jakie zaszły od lutego br. Dyrektor Rolnicki zarządza w HR TP Centrami Operacji. Dyr. Jolanta Lenczewska zajmuje się Obsługą Pracodawcy. Pracownicy socjalni zostali przyporządkowani do Departamentu Dyrektora Michała Chmiela. Na pytanie odnośnie miasteczek TP, poinformował, że w br. ruszą pracy przy budowie "miasteczka TP" w Lublinie i Gdańsku. W przyszłym roku ruszy budowa miasteczka TP w Krakowie.

At.8. Sprawy bieżące.

Omówiono sposoby obrony w dwóch przypadkach wręczenia zamiarów zwolnień członkom Związku.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO