Drukuj

Podczas zebrania w dniu 6 sierpnia bm. omówiono następujące zagadnienia:

1. Omówienie pikiety z 14 lipca br. w Warszawie.
2. Informacja na temat negocjacji nad zmianami w PUZP.
3. Informacja na temat sporu zbiorowego w TP SA.
4. Projekt Illinois.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

At.1. Omówienie pikiety z 14 lipca br w Warszawie.

Z uwagi na planowane wydzielenia do firm zewnętrznych osób zatrudnionych w naszej firmie, w tym Pionu Obsługi Posprzedażowej TP oraz Pionu Obsługi Klienta PTK Centertel, SKPT NSZZ "Solidarność" w ramach protestu przeciw  ww. wydzieleniom zorganizowało w dniu 14 lipca br. manifestację w Warszawie pod Ambasadą Francji. Pikieta była wyrazem dezaprobaty dla działań Zarządów tych spółek, które skutkują kolejnymi wydzieleniami. Dotychczasowe wystąpienia skierowane do Prezesa Zarządu TP SA i Prezesa Zarządu France Telecom pozostały bez odzewu. W pikiecie z naszej Komisji uczestniczyło w pikiecie 35 Członków związku. Niestety do chwili obecnej brak odzewu na nasze wystąpienia ze strony France Telecom.

At.2 Informacja na temat negocjacji nad zmianami w PUZP.

Zainicjowane przez pracodawcę rozmowy w sprawie zmian w PUZP z 6 centralami związkowymi, będącymi sygnatariuszami w/w układu spowodowało po długich uzgodnieniach sporządzenie protokołu dodatkowego Nr 6 do PUZP, parafowanego w dniu 6 lipca 2010r przez 5 central związkowych. Związek zawodowy Solidarność 80 nie parafował w/w protokołu, jak również uzgodnienia do w/w protokołu. W uzgodnieniu z 6.07.2010r pracodawca zobowiązał się zarekomendować zawarcie zakładowych układów zbiorowych pracy w Spółkach Grupy TP pomiędzy pracodawcą oraz działającymi u niego zakładowymi organizacja związkowymi. W uzgodnieniu zostało zapisane także, że Virgo Sp. z o.o. przejmie postanowienia PUZP dla Pracowników TP SA w całości, chyba że strony układu pracy wynegocjują korzystniejsze zapisy dla pracowników. W takiej sytuacji uzgodnienie nie może wejść w życie.

At.3. Informacja na temat sporu zbiorowego w TP SA.

Spór zbiorowy w TP został rozpoczęty przez SKPT NSZZ "Solidarność" 31 maja 2010r jako sprzeciw min. w sprawie projektu Illinois i projektowi wydzielenia POP z TP SA. Mimo rozmów i 2 pikiet : pod siedzibą TP SA 22 czerwca 2010r oraz pod Ambasadą Francuską 14 lipca 2010r rozmowy nie posunęły się do przodu. Ustalono następne spotkanie w sprawie sporu na 17 sierpnia 2010r. NSZZ Solidarność przesłała następujący projekt porozumienia:

Stanowisko Strony związkowej.
Strona związkowa podtrzymuje żądanie. Żądanie dotyczy zawarcia porozumienia, które wykracza poza tryb konsultacji określony  w art. 26(1) § 3 ustawy o związkach zawodowych. Stanowisko Pracodawcy nie gwarantuje zawarcia porozumienia.

Podtrzymujemy propozycję przekazanego pracodawcy porozumienia.
1. W zakresie żądania zawartego w pkt 2 Strony ustalają, że pracownikom przechodzącym do innego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy gwarantuje się zatrudnienie u nowego pracodawcy w okresie 60 miesięcy od dnia przejścia, z wyłączeniem rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52, 53, 55 oraz za wypowiedzeniem przez pracownika lub w trybie porozumienia stron.
2. W przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej u nowego pracodawcy w okresie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się rozwiązanie umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w trybie porozumienia stron za odszkodowaniem w wysokości i na zasadach obowiązujących w TP S.A. w momencie przejścia do nowego pracodawcy.
3. Ze względu na utratę  uprawnień wynikających z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym TP S.A. pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy otrzymują wzrost wynagrodzenie w wys. 7 % liczony od wynagrodzenia zasadniczego pracownika w dniu przejścia do nowego pracodawcy.
4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustalone z uwzględnieniem ust. 3 nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 60 miesięcy  od dnia przejścia do nowego pracodawcy.
5. Pracownicy zachowują pakiet opieki zdrowotnej prowadzonej przez LuxMed na warunkach obowiązujących w TP S.A..
6. Pracownicy zachowują do końca obowiązywania umowy z TP S.A. usługi telekomunikacyjne (telefon, noestrada, tv i inne po cenach promocyjnych.
7. Pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy kontynuują swoje zobowiązania dot. udzielonych pożyczek z ZFŚS i CFŚS spłacają je na dotychczasowych warunkach.
8. Pracownicy zachowują prawo do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych na warunkach obwiązujących w TP S.A. w dniu przejścia do nowego pracodawcy.
9. Pracownicy zachowują pakiet alokacyjny, na zasadach obowiązujących w TP S.A., przez okres gwarancji zatrudnienia, o której mowa w ust. 1, z możliwością przedłużenia na  kolejne lata.
Nie podjęcie przez Pracodawcę merytorycznych rokowań w sprawie żądań zawartych w pkt 1,2, a skupianie się jedynie na kontestowaniu tych żądań, oznacza faktyczne uchylenie się pracodawcy od ich prowadzenia.

- Nie przyjęcie w\w porozumienia będzie skutkowało spisania protokołu rozbieżności i umożliwienie wystąpienia do MPiPS o mediatora w sporze.

At.4. Projekt Illinois.

Pomimo kilkukrotnych rozmów central związkowych oraz wydanie przez Radę Pracowników negatywnej opinii w sprawie realizacji projektu Illinois, w dniu 30.07.2010r Dyrektor Pionu Obsługi Posprzedażowej Grupy TP Pan Jakub Kłoczewiak przesłał do pracowników informację o rozpoczęciu fazy wdrożenia projektu Illinois. W odpowiedzi na to, nasza Komisja na zebraniu w dniu  6 sierpnia 2010r przyjęła stanowisko Nr 1/08/2010 następującej treści:
- W związku z informacją przesłaną w dniu 30.07.2010r przez Dyrektora Pionu Obsługi Posprzedażowej Grupy TP Pana Jakuba Kłoczewiaka o rozpoczęciu fazy wdrożenia projektu Illinois polegającego na wydzieleniu zadań i pracowników Pionu Obsługi Posprzedażowej Grupy TP   do spółki "Virgo/OCS"  z dniem 1.10.2010r. Organizacja Oddziałowa Pracowników Telekomunikacji w Krakowie NSZZ "Solidarność" zobowiązuje członków prezydium KO NSZZ
"Solidarność" PT w Krakowie, będących członkami KM PT NSZZ "Solidarność" o zainicjowania działań, zmierzających do zawarcia przez KM PT NSZZ "Solidarność" w terminie do 30 września 2010r. porozumienia z Zarządem TP S.A. określającego minimalne warunki realizacji ww. programu:
1. Rozpoczęcie Projektu Illinois nie wcześniej niż 1 styczeń 2011r.
2. Dla pracowników POP pragnących skorzystać z programu odejść dobrowolnych w 2010r. ustalenie terminu na składanie wniosków do dnia 30 września 2010r.
3. Dla pozostałych pracowników gwarancje zatrudnienia pracy i płacy przez okres 60- miesięcy oraz zachowanie uprawnień obowiązujących w TP S.A. w dniu przejścia do nowej firmy "Virgo\OCS".

At.5.Sprawy bieżące.

Przyjęto uchwałę o przyjęciu w poczet NSZZ "Solidarność" 2 nowych członków z Pionu Sprzedaży GTP. Omówiono także projekt zorganizowania wycieczki integracyjnej dla Członków Związku i ich rodzin do Muszyny i Krynicy w terminie 24 - 26 września 2010r. Decyzja na ten temat zostanie podjęta przez Prezydium KO pod koniec sierpnia br. Ustalono także wyjazd Pocztu Sztandarowego na obchody XXX - lecia Solidarności w Gdańsku 31 sierpnia 2010r.

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć