Komisja Międzyzakładowa

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

12 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej  OMPT NSZZ „Solidarność”.

Podsumowano przygotowania Związku do wyborów Rady Pracowników Orange Polska. Do tej pory w 7-sobowym składzie  Rady było czterech przedstawicieli OMPT NSZZ „Solidarność”.  Miało to  wpływ na pozycję Związku wobec pracodawcy, co się przykładało m.in. na możliwości negocjacyjne, w tym dot. Umowy Społecznej na kolejne lata. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w dn. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ „Solidarność” popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.  Nasi kandydaci to:

           Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński

Oczekujmy na udział członków NSZZ „Solidarność” w głosowaniu i poparcia dla kandydatów Związku.

Omówiono  sytuację związaną z wyplata premii za ostatni kwartał. Niski poziom wykonania wyniku finansowego i wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia ich bezpośredniego wpływu na jego wysokość i niewielkim stopniu uwzględnia efekty ich pracy. W tej sprawie przedstawiciele OMPT spotkali się z pracodawcą 11 września. Wpływ na niski wskaźnik premiowy miał wynik finansowy. Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana w definicji wyniku finansowego, które weszły w życie decyzją Zarządu Orange Polska. Z wyjaśnień pracodawcy wynika, że miala ona  w istotny sposób skorelować premie pracowników z wynikami firmy. Wyniki Q1 oraz Q2 w bardzo precyzyjny sposób uwidoczniły tę zależność gdzie w Q1 ze względu na osiągnięte wyniki,  premia była wyższa. Niestety wynik Q2 to zwrot w kierunku, który nie cieszy, ponieważ nasze wyniki były dużo poniżej oczekiwań. Jednak definicja wyniku finansowego jest tak skonstruowana, aby mimo słabszych wyników, pracownicy mieli gwarantowany poziom premii. Obecna definicja wyniku finansowego pozwala na wypłatę premii pracowników w przedziale 70%- 130% (fundusz premiowy w przedziale 8,23- 15,28%). OMPT zwróci się do Zarządu OPL o podniesienie  minimalnej wysokości premii.

KM 12092018 3

  KM 12092018 2

Przedstawiono efekty konsultacji ws. zmian do Regulaminu pracy OPL, które przewidywały  m.in. rozszerzenie monitoringu miejsca pracy. W wyniku uzgodnień w dniu 7 września uwzględniono szereg zgłoszonych przez związek uwag.
Obecnie w § 8 po ust.3 dodaje się zapisy:

 • 4. Orange Polska S.A. prowadzi nadzór nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w  celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody i ochrony mienia.
 • 5. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 • 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • 7. Po upływie okresów, o których mowa w ust.5  lub ust.6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • 8. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 • 9. Pomieszczenia i teren monitorowany jest oznakowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
 • 10. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi miejsc i narzędzi pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, pracodawca prowadzi monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika oraz standardów wykonywania przez niego pracy.
 • 11. Monitoring poczty elektronicznej oraz standardów wykonywanej przez pracownika pracy odbywa się z użyciem narzędzi nie naruszających tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Sposób prowadzonego monitoringu  jest uzależniony  od przedmiotu monitoringu np. poprzez  aplikacje rejestrujące obsługę  klienta i standardów obsługi, wykorzystywania czasu pracy - w formie  np. wideo, zapisów głosowych, tekstowych,  jak też dokonywany jest na zasadach określonych w Orange Polska S.A.

Wątpliwości NSZZ „Solidarność”  dotyczą nadal monitoringu standardów pracy. Związek będzie występował o opinię do PIP  w ww. sprawie. Omówiono sytuację pracowniczą i warunki pracy w salonach sprzedaży i Call Center. Niepokój budzą zmiany w salonach sprzedaży i ich  przenoszenie do agencji zewnętrznych. Zastrzeżenia dot. standardów stanowisk pracy powinny być przedmiotem oceny przez Komisje BHP i społecznej inspekcji pracy. 

Trwają przygotowania do ostatniej tury wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i NexoTech, w wyników której zostaną wyborni oddziałowi i zakładowy SIP.

Podjęto decyzje o ws. zakończenia  sporów zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Ze względu na niezadawalające efekty mediacji przewidujemy podpisanie protokołów rozbieżności. OMPT złoży wniosek o arbitraż sądowy.

Oceniono stan realizacji uchwały MZD z Katowic dot. oceny procesu zmian w OPL, ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Przedstawiono oczekiwania wz. z planowanym spotkanie z pracodawca NexoTech, które odbędzie się 26 września we Wrocławiu. Główny tematem spotkania będą podwyżki wynagrodzeń.

W związku z pytaniami pracowników informujemy, że Umowa Społeczna obowiązuje do końca 2019 r. Decyzja ws. Umowy na kolejne lata będzie znana najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Nadal obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników OPL, określający m.in. wysokość odpraw. Do marca 2021 r. strony Układu zagwarantowały trwałość jego zapisów w przypadku braku zgody na zmiany przez organizacje związkowe.

Przewodniczący Piotr Duda: Propozycja płacy minimalnej nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 40

W związku z ogłoszeniem przez premiera wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie zadawala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym polega konstruktywny dialog.

Wzrost o 150 zł, to kolejny krok drodze do osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i jest dla Solidarności absolutnym minimum do przyjęcia - mówi Tysol.pl Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. >>>

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 87

W dniu 5 września odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. Przedstawiono efekty spotkania  21 czerwca 2018 w Ministerstwie Finansów w sprawie uwag przesłanych przez OMPT NSZZ „Solidarność” oraz KZ NSZZ „Solidarność” Veolia Energia Łódź S.A.  dotyczących kształtu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Przedstawiciele Ministerstwa analizowali zastrzeżenia opisywane w naszym wcześniejszym wystąpieniu - dodatkowo wyjaśniane podczas rozmów na spotkaniu. Przedstawiliśmy pośrednie skutki proponowanych w ustawi o  PPK na istniejące Pracownicze Programy Emerytalne, również niebezpieczeństwa z tym związane dla uprawnionych  PPE. Potwierdziliśmy wszyscy obawy związane z rozwojem i funkcjonowaniem w przyszłości PPE.  Podnoszone kwestie i wątpliwości przez stronę związkową były poddane dalszym analizom,  co skutkował m.in. zmianami  zapisów art. 13. 1. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Przewidywał  on nie obejmowanie nową ustawą podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 50% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym W projekcie ustawy, która trafiła do Sejmu, tego zapisu już nie ma. Kolejne zagrożenia będą przedmiotem dalszych konsultacji w trakcie procesu legislacyjnego.

Przedstawiono informację nt. kontaktów zagranicznych w ramach UNI, w tym dot. konferencji ws. dostępu do miejsc pracy i dialogu społecznego. Zgłoszono kontynuacje współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w Orange Francja.

W roku 2019 mija 30 lat od powstania pierwszej wspólnej reprezentacji NSZZ „Solidarność” w branży łączności – Sekcji Łączności, obejmującej sowim zasięgiem działania pracowników Telekomunikacji i Poczty. Od 1992 r. zadania Sekcji przejął Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ „Solidarność” . Rocznicowe spotkanie, podsumowujące 30-letni okres działalności, planowane jest w 2019 r. we Wrocławiu, w którym wybrano pierwsze władze Związku.

Omówiono korespondencję kierowaną do w Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz spotkania dot. funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego.

Przedstawiono stan przygotowań uroczystości związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które organizuje KSPT.

Informacja z Prezydium Komisji Międzyzakładowej

4 września br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono  sytuację związaną z wyplata premii za ostatni kwartał. Niski wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia i bezpośredniego wpływu ich pracy  na jej wysokość .Trudno się zgodzić z wyjaśnieniem pracodawcy, że wpływ na niską  EBITDA ma mniejsza sprzedaż nieruchomości, za którą odpowiada przecież niewielka grupa pracowników. Związek wystąpił do pracodawcy o spotkanie w tej sprawie.

W ubiegłym roku, na nasz wniosek, odbyły się spotkania z pracodawcą OPL, na których omówiono zgłoszone wcześniej pisemnie uwagi i zastrzeżenia  dot. pracy w salonach sprzedaży oraz Call Center. Do części z nich odnieśli się przedstawiciele OPL. Sytuacja pracownicza w firmie jest na bieżąco przedmiotem naszej obserwacji. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe oraz zgłaszane nowe zastrzeżenia, Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność" wystąpi o ich wyjaśnienie i jak to będzie niezbędne o spotkanie z pracodawcą.

Omówiono stan konsultacji ws. zmian do Regulaminu pracy OPL, które przewidują m.in. rozszerzenie monitoringu miejsca pracy. Przeprowadziliśmy konsultację z pracownikami, członkami Związku. Wypracowane stanowisko ws. zmian, na podstawie zgłoszonych przez pracowników uwag, stanowiło podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska z drugim reprezentatywnym związkiem zawodowych – OZZPT, zostało przekazane pracodawcy. Spotkanie z pracodawcą w tej sprawie odbyło się 7 września,

Bardzo istotne są odbywające się w Orange Polska wybory kandydatów do Rady  Pracowników. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w d. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ „Solidarność” popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.  Nasi kandydaci to:

Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński.

Omówiono warunki pracy w salonach sprzedaży po wprowadzeniu nowej wizualizacji, które powinny być przedmiotem oceny przez Komisję BHP i społeczną  inspekcję pracy. 

Trwają przygotowania do ostatniej tury wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i NexoTech, w wyników której zostaną wyborni oddziałowi i zakładowy SIP.

Podjęto decyzje o ws. dalszego postępowania  w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Ze względu na niezadawalające efekty mediacji przewidujmy podpisani protokołów rozbieżności. Prowadzone są rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń w  InTemporis sp z o.o.

Rozpoczęto, w oparciu o  informację wewnątrzzwiązkową, ocenę funkcjonowania usługi pomocy prawnej (Solkarta) dla członków Związku, świadczonej przez Avalio.

Trwają prace nad realizacją uchwał MZD z Katowic dot. stanowisk  ws. sytuacji w OPL oraz odznaczenia związkowego.

Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 53

Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami