Komisja Międzyzakładowa

Dariusz - Dziękujemy !!!

Darek 2017 2

Z końcem grudnia 2018 roku żegna się po 51 latach z pracą w Orange Polska Dariusz Majewski, odchodząc na wymarzoną emeryturę. 

Związany od wielu lat z pracą w Telekomunikacji Polskiej, współtworzył struktury NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, gdzie był przewodniczącym organizacji zakładowej.

Na szczeblu krajowym pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Uczestniczył w szeregu akcjach organizowanych przez Związek w obronie interesów pracowniczych, biorąc m.in. udział w roku 2005 w głodówce protestacyjnej w siedzibie TP S.A w Warszawie na Twardej. Brał wielokrotnie udział w rozmowach z Zarządem Spółki ws. m.in. PUZP, Umowy Społecznej.

Zaangażowany w promowanie sportu brał aktywny udział w zawodach sportowych zajmując wysokie miejsca, szczególnie w strzelaniu. Swoją pasję będzie kontynuował na emeryturze.

Podziękowanie za długie lata współpracy w imieniu Orange złożył Jacek Kowalski  - członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.

Życzymy Koledze dużo zdrowia i wielu nowych pomysłów na emeryturze.

Ruszył Pracowniczy Program Emerytalny w TP TelTech!

Z wielką przyjemnością pragniemy  poinformować członków naszego Związku, a także wszystkich pracowników TP TelTech , że działania OMPT NSZZ "Solidarność"  we współpracy z Pracodawcą doprowadziły do utworzenia  Pracowniczego Programu Emerytalnego(PPE). Program ten, to bardzo atrakcyjna, zorganizowana forma oszczędzania na jesień życia. PPE funkcjonuje w ramach III filara ubezpieczeń i jest doskonałą inwestycją w przyszłość.

W ramach PPE, po podjęciu przez pracownika decyzji o przystąpieniu do programu:

 • składkę podstawową, w wysokości 4% wynagrodzenia brutto, wpłaca pracodawca na   rachunek prowadzony w ramach PPE, 
 • pracownik odprowadza podatek od wpłaconej kwoty (za pośrednictwem pracodawcy),
 • każdy uczestnik programu ma możliwość wnoszenia ze swojego wynagrodzenia   dobrowolnej składki dodatkowej.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie deklaracji szczegóły znajdziecie na stronach wewnętrznych oraz w komunikacji.

Jesteśmy przekonani, że to doskonały prezent dla wszystkich pracowników na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 7  grudnia  odbyła się posiedzenie  Komisji  Socjalnej w Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się:

 • sprawy bieżące,
 • rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZFŚS,
 • rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS,
 • rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS, 
 • sprawy różneW sprawach bieżących zatwierdzono przesłane przez zespoły  harmonogramy imprez na 2018r. 

Zatwierdzono  5 imprezach ogólnopolskich organizowanych centralnie. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 175  stan na dzień 1.12.2017r. są to kompletne wnioski.
W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 3 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków o upominek świąteczny z ZFŚS upływa 22.12.2017r. 

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 7.02.2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak,  Grzegorz Samborski.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska w latach 2018 - 2019

W dniu 5 grudnia 2017 r. zakończyły się rozmowy dotyczące  Umowy Społecznej na lata 2018-2019, prowadzone w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W trakcie 20-dniowych negocjacji strony ustaliły m,in. wysokość dodatkowych odszkodowań z tytułu odejść  dobrowolnych, których wysokość ograniczono do maksymalnie 2680 pracowników w najbliższych dwóch latach. Zabezpieczono środki na kontynuowanie programu Przyjazne Środowisko Pracy i opiekę medyczną, pakiet alokacyjny, centralny fundusz socjalny oraz wzrost wynagrodzeń w latach 2018-2019.

Strony Umowy zadeklarowały chęć takiego kształtowania stosunków pracy w Firmie, aby umożliwić pracownikom świadome podejmowanie decyzji dotyczących kariery zawodowej w dłuższej perspektywie czasu z uwzględnieniem możliwości pogłębienia czy zmiany kompetencji w oparciu o oferowane przez Firmę programy szkoleniowe, doradztwo w Centrum Rekrutacji i Rozwoju, programy alokacyjne dla tych, którzy będą podejmować pracę poza miejscem zamieszkania a także pakiety osłonowe dla tych, którzy zdecydowaliby się na kontynuowanie kariery poza Orange Polska S.A.

Umowa Społeczna jest ofertą Zarządu Orange Polska  globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów, na które składają się:

 • ograniczenie odejść pracowników do niezbędnego minimum,
 • stworzenie możliwości podwyżek wynagrodzeń zasadniczych,
 • określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji w polityce zatrudnienia Firmy,
 • stworzenie pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, możliwości skorzystania z udziału w programach wspomagających odnalezienie się na rynku pracy,
 • umożliwienie długoletnim pracownikom Firmy odejścia z firmy za godziwym odszkodowaniem.

NexoTech - nowe otwarcie

W dniu  13 października we Wrocławiu miało miejsce spotkanie Zarządu NexoTech z przedstawicielami OMPT NSZZ "Solidarność".
Spotkanie zostało zorganizowane w celu przedstawienia nowego Zarządu i wstępnie obranej strategii dla Spółki. Prezes Zarządu przedstawił rozwój Spółki jako najważniejszy priorytet. Zdefiniowano kluczowe obszary do poprawy wśród, których znalazły się : poprawa komunikacji, obudowanie zaufania zarówno w kontaktach międzyludzkich jak również OPL oraz poprawa efektywności i jakości wykonywanych prac .

Podkreślony został posiadany potencjał firmy opierający się na doświadczeniu i kompetencjach ludzi aktualnie zatrudnionych w Spółce, gwarantujące powodzenie jej rozwoju. Przyjęty model biznesowy zakłada zbudowanie roli „Gospodarza Terenu” obejmującego zarówno działania inwestycyjne / utrzymaniowe i dostarczania usług. Pozwoli to na zwiększenie odpowiedzialności i proaktywności działań osób za nie odpowiedzialnych.

Zasygnalizowano, iż w związku z nowymi potrzebami konieczne jest wspólne opracowanie nowych regulacji obowiązujących w firmie tj. Regulaminu Pracy, Wynagradzania, a także stworzenia nowych możliwości dla Pracowników. 

Nowy system motywacyjny ma być sprawiedliwy, transparentny, spójny i zrozumiały, oparty na jednolitych zasadach obowiązujący na wszystkich strefach działania Spółki. Strona związkowa wskazywała bowiem na zbyt dużą dowolność w GT, w niektórych brak premii, w innych otrzymuje ją tylko część pracowników. Przedstawiciele związku podtrzymali utrzymanie dotychczasowych korzystnych dla pracowników zapisów w regulaminach, wyrażając jednocześnie gotowość do dyskusji gdy pojawią się propozycje pracodawcy. Wspomniano o konieczności wdrożenia polityki w zakresie wykorzystywania sprzętu służbowego w celach prywatnych (w tym samochodów służbowych) oraz konieczność kompleksowego rozwiązania sprawy mycia samochodów, aby nie obciążał on pracowników.

Zauważono konieczność dywersyfikacji portfela oferowanych usług wykraczających poza współpracę z OPL.

Szeroko omówiono poruszone przez stronę związkową zagadnienia umowy i sposobu rozliczenia Spółki NexoTech S.A. z OPL, w tym kwestii filtrowania zleceń. Zwrócono uwagę na trudności w realizacji zadań, wskazując na znaczne obciążenie pracowników, również  w soboty i niedziele, na co ma wpływ m.in. zbyt małe zatrudnienie oraz wskazał na złe rozwiązanie przy korzystaniu z auta zamiennego, co obciąża pracowników. Poruszono również problem zwiększenia obciążenia pracowników poprzez dodatkowe zadania i diagnostykę – zmiana procedur powodującaa przekazywanie do partnera nowych zadań bez rekompensaty finansowej.

Prezes Zarządu poinformował, iż zostały rozpoczęte rozmowy w zakresie zmiany warunków pracy rozumianych jako: poprawy komunikacji, zbudowaniu zespołów, zwiększeniu zaangażowania oraz potencjalnej adaptacji procesów pracy określonych przez OPL, zmiany organizacji  i rozkładu godzin pracy.

Zwrócono uwagę na problemy z planowaniem urlopów.

Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że spadające zatrudnienie odbija się negatywnie na poziomie świadczonych usług na rzecz klientów OPL oraz warunkach pracy pracowników NexoTech.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zwiększenie zatrudnienia ponownie podkreślono, iż jest zgoda oraz aktualnie trwają działania zmierzające do dostosowania poziomu etatów do wymaganego, dzięki czemu będzie łatwiej osiągnąć postawione cele oraz wyeliminować tak dużą ilość godzin nadliczbowych.  Spółka podejmie również działania zmierzające do przejęcia pracowników z firm podwykonawczych w swoje struktury – kierując się pozytywnymi aspektami finansowymi. Jako wsparcie dopuszcza się pracę z podwykonawcami w postaci firm zewnętrznych oraz samozatrudnieniu z inicjatywy osób zainteresowanych.

Dyrektor Finansowy przedstawił ogólną sytuację finansową, która pozwala na dalsze działania operacyjne i zapewnił o stabilności finansowej Spółki

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami