Home Dokumenty Rozliczenie dywidendy za akcje France Telecom

Organizacje afiliowane

Współpraca zagraniczna

Rozliczenie dywidendy za akcje France Telecom PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 09:09

Fragment opinii firmy KPMG z dnia 5 stycznia 2011 roku dotyczący zasad opodatkowania dywidend uzyskanych przez pracowników w 2010 roku w ramach programu NExT Reward.

(…)

2.3 Dywidendy z Francji

2.3.1 Informacje ogólne

Zgodnie z art. 17 ustawy PIT i postanowieniami polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej jako "DTT"), dywidenda otrzymana przez Pracownika powinna podlegać 19% zryczałtowanemu podatkowi w Polsce. Zgodnie z DTT, otrzymana dywidenda powinna stanowić dywidendę w kwocie netto, po wcześniejszym pobraniu ewentualnego WHT we Francji. Kwota pobranego podatku za granicą będzie mogła zostać zaliczona na poczet podatku należnego w Polsce.
Mając na uwadze brzmienie art. 17 oraz art. 30a ustawy PIT, niniejsza dywidenda otrzymana przez Pracownika powinna podlegać zryczałtowanemu 19% podatkowi w Polsce.

Zgodnie z postanowieniami artykuł 10 paragraf 1 DTT, dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie (Francji) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce) podlegają opodatkowaniu we Francji. Ponadto, paragraf 2 niniejszego artykułu stanowi, iż dywidendy te mogą być jednak opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie (Francji) i według prawa tego Państwa (Francji), w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy osoba, która pobiera dywidendy jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek ten nie może przekroczyć:
a) 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest spółką (z wyłączeniem spółek osobowych), rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendy,
b) 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.

Mając na uwadze przytoczony powyżej przepis, w przypadku Pracowników (będących polskimi rezydentami podatkowymi) powinien zostać pobrany podatek od dywidendy w wysokości 15%. Ponadto w Polsce, zgodnie z postanowieniami art. 30a ust 1 pkt 4 PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (…), z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z kolei art. 30a ust. 9 PIT stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 (polscy rezydenci podatkowi), uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5 (a więc także z tytułu dywidendy), od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Biorąc pod uwagę, iż we Francji podatek został pobrany według stawki 25%, a w Polsce niniejsza dywidenda powinna być opodatkowana podatkiem w wysokości 19%, to zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, Pracownik jest uprawniony w Polsce do odliczenia 19% podatku (do wysokości polskiego podatku). W takiej sytuacji nie wystąpi dopłata podatku w Polsce.


2.3.2 Zeznanie podatkowe

Przychód podlegający opodatkowaniu przez polskiego rezydenta podatkowego otrzymany ze źródeł z zagranicy powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36, gdyż zgodnie z art. 45 ust. 1 PIT, podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (…). Z kolei art. 45 ust. 1a PIT stanowi, iż w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:
1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.
Mając na uwadze powyższe regulacje, należy stwierdzić, iż w ust. 1 mowa jest o podstawowych zeznaniach podatkowych PIT-37 oraz PIT-36. Z kolei deklaracje PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 stanowią odrębne dodatkowe zeznania, w których podatnik powinien zadeklarować dodatkowe dochody (poniesioną stratę). W przypadku, kiedy Pracownicy otrzymają dywidendę z zagranicy, a nie osiągnęli dochodów, które deklaruje się w PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39, uważamy, że powinni wykazać ją na formularzu PIT-36, gdyż w PIT-37 nie ma możliwości wykazania dochodów (poniesionych strat) z zagranicznych źródeł.

W przypadku otrzymania przez Pracownika dywidendy z Francji powinien on wykazać zryczałtowany podatek na formularzu PIT-36 w pozycji 197, a podatek zapłacony za granicą w pozycji 199. W sytuacji, kiedy Pracownik złoży zeznanie podatkowe jako małżonek rozliczający się wspólnie z podatnikiem, wówczas zryczałtowany podatek na formularzu PIT-36 należy wykazać w pozycji 198, a podatek zapłacony za granicą w pozycji 200.

2.3.3 Przeliczanie przychodu w walutach obcych na złote

Zgodnie z art. 11 ust. 3 PIT, przychody w walutach obcych (…) przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 4. Z kolei ust. 4 niniejszego artykułu stanowi, że jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie zmiana powyższych przepisów i będzie miała zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2011. Zgodnie z art. 11a PIT, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jak rozumiemy, Pracownicy otrzymali kwoty dywidendy w EURO w 2010 roku na posiadane przez siebie konta bankowe w Polsce. W przypadku, kiedy Pracownicy nie posiadają konta w EURO, wówczas bank, w którym mają otwarte konto w PLN, przelicza otrzymaną kwotę dywidendy na złote w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Pracownika przy zastosowaniu odpowiedniego kursu ogłaszanego przez ten bank i mającego zastosowanie przy kupnie walut. W praktyce oznacza to, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania 19% podatkiem (czyli przeliczenia kwoty dywidendy brutto w Euro na złote) Pracownicy powinni wziąć pod uwagę kurs wymiany walut zastosowany przez bank przy przeliczeniu z euro na złote kwoty dywidendy netto, która wpłynęła na konta tych pracowników.

2.3.4 PIT-40

Zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 PIT, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, wówczas tenże płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40). Z kolei, pkt 1 art. 37 ust. 1 PIT stanowi, iż takie obliczenie podatku może zostać przygotowane przez płatnika, jednakże nie w odniesieniu do dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e PIT. Konkludując, mając na uwadze literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT, w sytuacji, gdy Pracownik uzyskuje dochód z dywidendy z zagranicy, ale złożył wniosek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o PIT, TP SA ma obowiązek przygotować PIT-40 dla takiego Pracownika, ale będą w nim wykazane jedynie dochody z TP SA.

Powstaje pytanie czy w sytuacji składania przez Pracownika zeznania podatkowego (PIT-36) konieczne jest ponowne wykazanie przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, uprzednio rozliczonych na formularzu PIT-40?

Co prawda nie znajdujemy wprost takiej normy prawnej w ustawie PIT, jednakże stosując wykładnię systemową i celowościową, a także spotykane podejście organów podatkowych, uwzględniając zasadę ostrożności procedowania i praktyczny aspekt naszej porady, wydaje się być wskazane, aby składając ogólne, podstawowe zeznanie PIT-36 pracownicy TP SA wykazali przychody ze stosunku pracy uprzednio rozliczone w PIT-40.

Do takich wniosków może również skłaniać przypis numer 3 zamieszczony na końcu formularza PIT-40, z którego wynika, że w przypadku składania PIT-36 należy przenieść do niego kwotę zaliczki odpowiednio pomniejszoną o kwotę z pozycji 84 formularza PIT-40, jeżeli z rocznego obliczenia podatku w PIT-40 wynika nadpłata, albo kwotę zaliczki powiększoną o kwotę z pozycji 83 formularza PI-40, jeżeli z rocznego obliczenia podatku w PIT-40 wynika kwota do dopłaty.
Wówczas deklaracja PIT-40 w praktyce traktowana będzie jako informacja o uzyskanych przez Pracownika przychodach za dany rok podatkowy (quasi PIT-11). Przy takim podejściu, uprzednio przygotowane przez Polską Spółkę obliczenia podatku PIT-40 dla Pracowników rozliczających dywidendy z Francji nie powinny stanowić dla nich ostatecznego zeznania rocznego oraz nie wyczerpią obowiązków podatkowych w Polsce w danym roku podatkowym.

Jednakże, odpowiednie zastosowanie przypisu numer 3 zamieszczonego na końcu formularza PIT-40 i dokonanie odpowiedniej korekty zaliczek przez Pracownika nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych obowiązków dla TP SA. Co więcej, uprzednio złożone przez TP SA obliczenie podatku PIT-40 wyczerpuje znamiona rozliczenia podatkowego za rok 2010 ze stosunku pracy z Polską Spółką przez Pracownika i nie powoduje dla niego żadnych dodatkowych obciążeń fiskalnych z tego tytułu. W przypadku zwrotu części podatku pobranego we Francji (zgodnie z DTT), w roku, w którym Pracownik otrzyma zwrot części podatku (10% podstawy jako różnicę pomiędzy 25% podatkiem pobranym, a 15% który powinien być pobrany zgodnie z DTT), konieczne będzie wykazanie przez Pracownika podatku w wysokości 4% podstawy (19%-15%) w Polsce. Pracownik powinien uprzednio odliczony podatek doliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36, przygotowanym za dany rok, w którym otrzymał zwrot części podatku. Przepisy o przeliczaniu dochodu w walutach obcych stosuję się tutaj odpowiednio.

(…)

Z poważaniem,

Andrzej Marczak                                             Arkadiusz Gliniecki
Partner                                                         Senior Manager
Doradca Podatkowy nr 02222                          Doradca Podatkowy nr 10527

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2011 09:46
 
Copyright © 2014 SKPT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.